Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།

Tibetan News Headlines

 • Dalai Lama congratulates president Murmu on her 66th birthday
 • China places stringent restrictions on access to sacred Tibetan religious site in Golok
 • Tibetans worldwide hold prayer vigils for Dalai Lama’s successful knee surgery
 • Xi’s visit to Tibetan areas in Qinghai shows continuation of his Sinicization policy
 • Australian Tibetan protestor hospitalized after attack by China supporter during Li Qiang’s visit
 • US approves new $360 million arms sale to Taiwan for drones, related equipment

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༦།༢༠

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་ Murmu མཆོག་གི་སྐྱེས་སྐར་ཉིན་འཚམས་འདྲི་སྩལ་བ། མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱི་གནས་ཆེན་གཉན་པོ་གཡུ་རྩེ་རུ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོར་དམ་བསྒྲགས།
 • བོད་མི་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཞབས་པུས་སྨན་བཅོས་ལེགས་གྲུབ་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་ཞུ་བཞིན་འདུག
 • ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་མཚོ་སྔོན་ལྟ་སྐོར་དེ་ནི་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་རྒྱ་བསྒྱུར་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་མཁྲེགས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།
 • ཨོ་གླིང་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བར་རྒྱ་ནག་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ཉེས་རྡུང་གིས་སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་དགོས་བྱུང་འདུག
 • ཨ་རིས་ཐའེ་ཝན་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༦༠ ལྷག་གི་གོ་ལག་ཚོང་འགྲེམས་བྱ་རྒྱུ།

སུད་སི་ཇི་ཎི་ཝ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསྟུན། ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐུགས་སྣང་དགོས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐད་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་གནང་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་གླེང་སློང་གནང་བ་དང་འབྲེལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་གི་ཆེས་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ་གནང་འདུག

སྐབས་དེར་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གཙོ་འཛིན་དང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལྕམ་སྐུ་ Rita French ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཆེད་མཁས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭ་བརྒྱུད་བོད་པའི་བུ་ཕྲུག་ས་ཡང་གཅིག་ལྷག་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནས་ཁ་བྲལ་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པའི་གནད་དོན་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ལུང་འདྲེན་དང་འབྲེལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་གྱི་ལས་དོན་དེ་ལྟ་བུ་སྤེལ་བཞིན་པ་ནི་ཧ་ཅང་སེམས་ཁུར་གནང་འོས་ཤིག་ཡིན་སྐོར་གསུངས་པར་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གི་ངོས་ནས་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ནང་གི་ཆེས་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་པ་གསུངས་འདུག ཁོང་གིས་ད་དུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྔ་ལོར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཤིན་ཅང་ནང་གི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་ཁག་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ་གནང་འདུག

ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐུགས་སྣང་དགོས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ཐོག་དེ་ཉིན་སུད་ཌེན་གྱི་གཞུང་ཚབ་ལྕམ་སྐུ་ Anna Jardfelt ལགས་ཀྱིས་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་གསུང་བཤད་གནང་བའི་ཁྲོད་དུའང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་གླེང་སློང་གནང་བར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཁག་གཅིག་འཕྲལ་མར་གློད་བཀྲོལ་དགོས་པའི་ཐོ་གཞུང་ནང་སྒོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་དང་རིན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། བཀྲིས་རྡོ་རྗེ་ལགས་བཅས་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་འགའ་ཞིག་གི་མཚན་འདོན་གནང་འདུག

ལྕམ་ Anna Jardfelt ལགས་ཀྱིས་སྐབས་དེར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་ DNA རིགས་རྫས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་བཞིན་པའི་གནད་དོན་མངོན་གསལ་དང་འབྲེལ་ཡུལ་དེའི་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སླད་མར་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་ཉེན་ལ་ཐུགས་འཚབ་གནང་འདུག ཁོང་གིས་ད་དུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པར་ཐེར་འདོན་དང་འབྲེལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གྲོས་མཐུན་སྤྱི་དང་སྒོས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ལ་གུས་རྩི་ཞུ་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ་གནང་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།