Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

སྦེང་ལོར་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་དང་སྦྲགས་ཏེ་གཞོན་ནུའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ ༤༨ པ་མཇུག་སྒྲིལ།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁ་སས་ཚེས་ ༣ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེང་ལོར་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་བ་དང་སྦྲགས། ཁུལ་དེར་ཚོགས་པའི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགསགཞོན་ནུ་འགན་ལྷན་ཐེངས་ ༤༨ པ་མཇུག་སྒྲིལ།་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༤༨ པ་དེ་ཡོངས་སུ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་འདུག
བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༤༨ པ་དེ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ནས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ བར་སྦེང་ལོར་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡོད་པའི་བོད་ཁྱིམ་གཞོན་ནུའི་སྡོད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ནས་ཁྱོན་གྲོས་གཞི་ཁག་ ༩ ཐོག་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟེ་གཙོ་བོ་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༸སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ལ་གཞི་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་མཁན་རིགས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་ནི་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པའི་གོ་རྟོག་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་གཞོན་ནུ་འགན་ལྷན་ཐེངས་ ༤༨ པ་མཇུག་སྒྲིལ།ནང་ད་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གི་དངོས་ཟོག་ཉི་ཚོང་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཁག་གཅིག་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག
ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུ་ཐོག་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བོད་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་བོད་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པའི་གོ་རྟོག་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། ༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་དབུས་པའི་བོད་ནང་གི་ཉེས་མེད་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་གློད་བཀྲོལ་ཡོང་ཐབས་གནང་རྒྱུ། བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་ཐབས་དང་སྦྲགས། ལྷག་དོན་ཁོང་རྣམ་པའི་ཞལ་ཆེམས་ནང་གསལ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བླ་སྲོག་ཏུ་གྱུར་པའི་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེ་གཉིས་པོ་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་སླད་ཉམས་གཞོན་ནུ་འགན་ལྷན་ཐེངས་ ༤༨ པ་མཇུག་སྒྲིལ།ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཆེད་འཛུགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉིན་མོ་གཏན་འབེབས་དང་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་། གཞན་ཡང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་འཐེན་འཁྱེར་དོར་ཏེ་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་སུ་དབུས་ས་གཉིས་ནས་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་བསླབ་བྱ་གོ་རྟོག་སྤེལ་རྒྱུ་མ་ཟད། སྒྲིགས་འཛུགས་དབུ་བརྙེེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༥༠ འཁོར་ལ་ཉེ་བ་ཡིན་སྟབས་ལྔ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་བྱ་རྒྱུའི་ལས་དོན་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཁག་ཅིག་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།