fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 4 times, 1 visits today)

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ CZECH སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་དམ་པ་སྐུ་ཞབས་ VACLAV HAVEL མཆོག་གིས་ཆེད་འཛུགས་གནང་བའི་ FORUM 2000 ཞེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཐམ་པའི་ཞི་བདེའི་གླེང་སྟེགས་ཐོག་ལྷན་ཞུགས་དང་འབྲེལ་ཏེ་གསུང་བཤད་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣར་མཇལ་འཕྲད་གནང་སླད་དུ་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད།རྩ་བའི་གླེང་སྟེགས་འདིའི་ཐོག་ལོ་ལྟར་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཆབ་སྲིད་དང་ཤེས་ཡོན། ཚོང་ལས་བཅས་ཀྱི་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་གི་དབུ་ཁྲིད་གྲགས་ཅན་འདུ་འཛོམས་གནང་སྟེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་དང་། ལྷག་དོན་མང་གཙོ་གོང་འཕེལ་ཆེད་ཤེས་ཡོན་གྱི་གལ་གནད་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀྱང་དེ་སྔོན་གླེང་སྟེགས་དེའི་ཐོག་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་སྩལ་གནང་མཛད་མྱོང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་སྔ་ལོར་ཉིས་སྟོང་ཐམ་པའི་གླེང་སྟེགས་ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་ཟུར་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ཀྱང་ལྷན་ཞུགས་གནང་ཡོད།གཞི་རྩའི་ཐེངས་འདིའི་ The 26th Forum 2000 Conference ཞེས་འདི་ལོའི་ཉིས་སྟོང་ཐམ་པའི་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་ Democracy’s Clear and Present Danger: How Do We Respond? ཞེས་མང་གཙོའི་གསལ་ཁ་དང་ད་ལྟའི་ཉེན་ཚབས། ང་ཚོས་གདོང་ལེན་ཇི་ལྟར་གནང་དགོས་སམ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པ་དང་། ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ ནས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ བར་ཁྱོན་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གླེང་སྟེགས་ཐོག་གཏམ་བཤད། བགྲོ་གླེང་ལ་སོགས་པའི་གནང་སྒོ་ཁག་གཅིག་གོ་སྒྲིག་གནང་འདུགགཞན་ཡང་ཁ་སང་ཚེས་ ༢༤ ཉིན་སུད་སི་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཨ་རི་གཞུང་གི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་སྐུ་ཚབ་ལྕམ་སྐུ་ Michele Taylor ལགས་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་གླེང་མོལ་གནང་འདུག་པ་དང་། སྐབས་དེར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་རང་དབང་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བའི་གནས་སྟངས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་ནས་ཉེ་ཆར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཆེད་མཁས་པ་ Tomoya Obokata ལགས་ཀྱིས་ཡུ་གུར་ནང་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་ལྟར་བོད་ནང་དུའང་བོད་མི་རྣམས་ལ་བཙན་དབང་གིས་ངལ་རྩོལ་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་ཡོད་པའི་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་སྐོར་ཞུས་འདུགདེ་བཞིན་ཁོང་གིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་འོག་བོད་ནང་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་པའི་ཁར་དགོན་པར་བཀག་སྡོམ། དེ་བཞིན་མཆོད་གནས་དང་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་གཏོར་བཤིག་བཏང་ཡོད་པ་སོགས་བོད་ནང་གི་ཆེས་ཛ་དྲག་པོའི་གནས་སྟངས་རྣམས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།ཨ་རི་གཞུང་གི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་སྐུ་ཚབ་ལྕམ་སྐུ་ Michele Taylor ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་བོད་ནང་གི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དངོས་སུ་ཚོར་བའི་ཐོག་ནས་སླད་མར་ཨ་རི་གཞུང་གིས་བོད་དང་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་གནང་ངེས་ཡིན་པའི་ཞལ་བཞེས་གནང་འདུག

(Visited 454 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།