Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

རྒྱ་ནག

རྒྱ་གཞུང་གིས་གློག་ཤུགས་འཐེན་མདའ་གསར་པ་ཡོངས་གྲགས་བྱས་འདུག

རྒྱ་གཞུང་གིས་གློག་ཤུགས་འཐེན་མདའ་གསར་པ་ཡོངས་གྲགས་བྱས་འདུག

G7 དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ལ་བོད་དོན་ཐད་རྒྱ་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།

G7 དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ལ་བོད་དོན་ཐད་རྒྱ་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།

ཡུ་གུར་ངལ་རྩོལ་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ལག་བསྟར་ཐད་ཀྱི་ཉན་ཞིབ་ཚོགས་པ།

ཡུ་གུར་ངལ་རྩོལ་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ལག་བསྟར་ཐད་ཀྱི་ཉན་ཞིབ་ཚོགས་པ།

G7 ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་གཅིག་འགྱུར་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་བློ་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆེད་བཏོན།

G7 ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་གཅིག་འགྱུར་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་བློ་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆེད་བཏོན།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་མི་མང་ས་ཡ་གཉིས་ལྷག་ངལ་རྩོལ་ལས་རིགས་ནང་གནས་སྤོས་བྱས་འདུག

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་མི་མང་ས་ཡ་གཉིས་ལྷག་ངལ་རྩོལ་ལས་རིགས་ནང་གནས་སྤོས་བྱས་འདུག

རྒྱ་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གཉིས་ལ་ལོ་བཅུ་བཞི་བར་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག

རྒྱ་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གཉིས་ལ་ལོ་བཅུ་བཞི་བར་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།

རྒྱ་ནག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་མཚམས་བརྒལ་ནས་དྲག་གནོན་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེས་སྡུག་ཤོས་ཡིན་པ་ཐེར་འདོན།

རྒྱ་ནག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་མཚམས་བརྒལ་ནས་དྲག་གནོན་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་སྡུག་ཤོས་ཡིན་པ་ཐེར་འདོན།

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐེ་ཝན་གྱི་སྲིད་འཛིན་དང་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་དབར་གྱི་མཇལ་འཕྲད་ལ་རྒོལ་ལན་བསློགས་པ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐེ་ཝན་གྱི་སྲིད་འཛིན་དང་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་དབར་གྱི་མཇལ་འཕྲད་ལ་རྒོལ་ལན་བསློགས་པ།

G7 འགོ་ཁྲིད་ཚོས་ཞི་ཅིན་ཕིང་ལ་བོད་ནང་གི་གཏན་སློབ་ཁག་སྒོ་རྒྱག་པར་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།

ཞི་ཅིན་ཕིང་ལ་བོད་ནང་གི་གཏན་སློབ་ཁག་སྒོ་རྒྱག་པར་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།

Latest news