Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

སྲིད་སྐྱོང་།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཟླ་འདིའི་ཟླ་འགོར་རྒྱ་ནག་ལྷན་དུ་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་འབྲེལ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཟླ་བ་འདིའི་ཟླ་འགོར་རྒྱ་ནག་ལྷན་དུ་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་འབྲེལ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་དྭགས་ས་ཁུལ་གྱི་སྲིད་སྐྱོང་དང་སྤྱི་ཁྱབ་ཉེན་རྟོག་པར་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་དྭགས་ས་ཁུལ་གྱི་སྲིད་སྐྱོང་དང་སྤྱི་ཁྱབ་ཉེན་རྟོག་པར་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག

རྭ་རྒྱ་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་གླིང་བཙན་གྱིས་སྒོ་བརྒྱབ་པར་ཧ་ཅང་གི་བློ་ཕམ་ཡོད།

རྭ་རྒྱ་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་གླིང་བཙན་གྱིས་སྒོ་བརྒྱབ་པར་ཧ་ཅང་གི་བློ་ཕམ་ཡོད།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་དྭགས་ས་གནས་ཀྱི་དཔོན་རིགས་ཁག་དང་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་དྭགས་ས་གནས་ཀྱི་དཔོན་རིགས་ཁག་དང་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག

རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རིའི་གཞུང་ལ་བོད་དོན་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའི་ཉེན་བརྡ་ཤུགས་ཆེ་བཏང་འདུག

རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རིའི་གཞུང་ལ་བོད་དོན་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའི་ཉེན་བརྡ་ཤུགས་ཆེ་བཏང་འདུག

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ལ་བྱང་ཉོ་མའི་མང་ཚོགས་དང་མཇལ་འཕྲད།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ལ་བྱང་ཉོ་མའི་མང་ཚོགས་དང་མཇལ་འཕྲད།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་དྭགས་སླེ་བྱང་གཉིས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་པ།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་དྭགས་སླེ་བྱང་གཉིས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་པ།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དེ་རིང་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་བ།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དེ་རིང་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་བ།

སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་ཨ་རིའི་མང་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་གནང་བ།

སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་ཨ་རིའི་མང་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་གནང་བ།

Latest news