Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

- Advertisement -spot_img

TAG

Corona virus

ཏོག་དབྱིབས་ཞིབ་འཇུག་ཡོད་ཚད་ལ་སྲིད་གཞུང་གིས་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་བ།

དེ་རིང་ The Guardian ཞེས་པའི་གསར་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན་རྒྱ་ནག་གིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་དང་འབྲེལ་བའི་ཚན་རིག་གི་གྲུབ་དོན་ཕྱི་ལ་མ་བསྒྲགས་སྔོན་དུ་ངེས་པར་དུ་སྲིད་གཞུང་གིས་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་རྒྱུར་འབུལ་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་གསར་བ་ཞིག་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲགས་གནང་འདུགགསར་ཁང་གིས་ཉེ་བའི་ཆར་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཧྥོ་ཊན་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་ཝུ་ཧན་ས་རྒྱུས་ཚན་རིག་ལྟེ་གནས་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་དོན་ཞིག་དྲྭ་ངོས་སུ་སྤེལ་མ་ཐག་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་རིམས་ནད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་དོན་ཡོད་ཚད་ཐོག་མར་སྲིད་གཞུང་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཆེད་དུ་འབུལ་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་གསར་བ་ཞིག་བཏང་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲགས་གནང་བ་དང་ལྷན་དུ་ལྟེ་གནས་ཁང་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱིར་བཏོན་པའི་རིམས་ནད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་དོན་དེ་གཉིས་འཕྲལ་དུ་ནག་གསུབ་བཅུག་ཡོད་པ་འཁོད་འདུག དབྱིན་ཡུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཁང་ SOAS ཞེས་པའི་འགན་འཛིན་དང་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་ Steve Tsang ལགས་ཀྱིས་གསར་ལམ་ཁག་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པར་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གིས་མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་ཉེས་ལས་ལྷག་པའི་དོ་སྣང་བྱེད་ས་གཅིག་ནི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་དེ་ཐོག་མར་ཇི་ལྟར་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་ཕྱིན་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ཐད་ཀྱི་གཏམ་བརྗོད་དེ་གཙུགས་སུ་འཛིན་གྱི་ཡོད་པར་ཡོངས་གྲགས་གནང་ཡོད་པ་ལྟར།  གསར་ཁང་གིས་རིམས་ནད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་གནས་ཚུལ་རྫུན་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པར་སེམས་འཁྲལ་ཆེན་པོ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་འཁོད་འདུག དེ་བཞིན་ཨོ་གླིང་གི་ Monash གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐུ་ཞབས་  Kevin Carrico ལགས་ཀྱིས་ ༢༠༠༢ ལོའི་ Sars རིམས་ནད་ཀྱི་རྗེས་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་ཐེངས་འདིའི་ཏོག་དབྱིབས་ཀྱི་རིམས་ནད་དེ་དངོས་སུ་གཙང་བཟོ་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཀྱང་། ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གིས་རིམས་ནད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐོག་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པར་ཡོངས་གྲགས་གནང་འདུག གཞན་ཡང་གསར་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་དང་ཐོག་ཏོག་དབྱིབས་ནད་རིམས་ཁྱབ་བརྡལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་གསང་རྒྱ་བྱས་པ་མ་ཟད་རིམས་ནད་དང་འབྲེལ་ནས་མི་མང་ལ་གཞེན་སྐུལ་གནང་མཁན་གྱི་སྨན་པ་རྣམས་ལ་སྲིད་གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱའི་འོག་ཉེས་ཆད་བཅད་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲགས་ཀྱིས་ཨ་རིའི་རིམས་ནད་སྟངས་འཛིན་དང་སྔོན་འགོག་སྡེ་ཚན་གྱི་རིམས་ནད་ཆེད་མཁས་པ་སྐུ་ཞབས་ Robert Redfield ལགས་སུ་ཡང་རྒྱ་ནག་གིས་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་རིམས་ནད་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཐད་ནས་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་ལུགས་ངོ་སྤྲོད་དང་སྦྲགས། ཨ་རིས་དང་ཐོག་ནས་རིམས་ནད་ཆེད་མཁས་བ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཏང་ནས་རིམས་དེར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུའི་སྐུལ་མ་བཏང་ཡོད་ནའང་།...

ཏོག་དབྱིབས་ནད་རྟགས་ཐོན་པའི་སྨན་ཞབས་ཀྱི་གཞེན་བསྐུལ་དང་སྨན་ཞབས་ཚོར་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཕྱག་རོགས་གནང་རྒྱུའི་ལས་དོན་གཉེར་བཞིན་འདུག

འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་ ༡༧༦ ཙམ་ནང་ཁྱོན་མི་འབུམ་བརྒྱད་ལྷག་ལ་རྒྱ་ནག་ནས་ཁྱབ་པའི་ Covid 19 འམ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་དེ་འགོས་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ནས་ད་ཆ་གཉན་རིམས་དེ་ཁྱབ་གདལ་མང་ཤོས་བྱུང་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རི་དང་དེའི་ནང་ནས་ནིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་གྲོང་ཁྱེར་དེར་མཚོན་ན་བོད་རིགས་སྨན་པའི་གྲངས་འབོར་གང་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ནིའུ་ཡོག་འདི་རིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་བྱུང་སའི་ཆེས་ཛ་དྲག་རང་བཞིན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། ས་ཁུལ་དེའི་ནང་གནས་བཞུགས་བོད་རིགས་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས། དེ་བཞིན་འཕྲོད་ལས་པ་སོགས་མུ་མཐུད་མདུན་ལ་འཐོན་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་མང་དག་ཅིག་ལ་གཉན་རིམས་དེ་ཕོག་ཡོད་པར་དོགས་གཞིའི་འོག་ཟུར་བཀག་གནང་བ་དང་ཁག་གཅིག་རིམས་ནད་ཕོག་རྐྱེན་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀྱི་འཚོ་རྟེན་དང་ཉིན་རེའི་བྱ་གཞག་ལ་ཆེས་ངལ་བ་ཆེན་པོ་འཕྲད་མུས་རེད་འདུག དེའི་ཁོངས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་ཆེ་གྲས་ Bellevue ནང་སྨན་ཞབས་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་བོད་རིགས་བསྟན་འཛིན་བག་གྲོ་ལགས་དང་འཆི་མེད་ཨ་འབུམ་ཚང་ལགས་གཉིས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱི་ནད་རྟགས་འཐོན་པར་བརྟེན་ད་ཆ་ཟུར་བཀག་ཐོག་བཞུགས་མུས་ཡིན་པ་རེད། རིམས་ནད་དེ་འབྲེལ་ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་ཡོག་ཇར་སིའི་བོད་རིགས་སྨན་ཞབས་ཚོགས་པས་ཉིན་ཤས་གོང་ཁུལ་དེའི་ནང་གནས་བཞུགས་བོད་མི་སླད་ཛ་དྲག་ལམ་སྟོན་གྱི་འབྲེལ་གཏུག་ལས་རིམ་ཞིག་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་མ་ཟད། Go Fund me ཞེས་པའི་དྲྭ་ཚིགས་གསར་བཟོ་བརྒྱུད་དེ་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་རུབ་གནང་སྟེ་ནིའུ་ཡོག་ནང་ཟུར་བཀག་གནང་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་འཕྲོད་ལས་པ་དང་སྨན་ཁང་ཁག་ཏུ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་འདང་ངེས་ཡོད་པའི་ Personal protection Equipment ཞེས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཁ་རས་དང་གདོང་ཁེབས་སོགས་མཁོ་ཆས་ཁག་གཅིག་མཁོ་སྒྲུབ་གནང་བཞིན་འདུག རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱི་ནད་རྟགས་འཐོན་ནས་ཟུར་བཞུགས་གནང་བཞིན་པ་བོད་རིགས་སྨན་ཞབས་གཉིས་དང་ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་ཡོག་ཇར་སིའི་བོད་རིགས་སྨན་ཞབས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ལ་བཅར་འདྲི་ཁག་གཅིག་ཞུས་ཡོད།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་ཐོག་ལྟ་སྲུང་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་གཉན་རིམས་འགོག་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་གསང་རྒྱའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་ལ་གུས་བརྩི་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་བཙན་དབང་གིས་ལྟ་སྲུང་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་དེ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོག་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ་གནང་འདུག ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དེ་བཞིན་དུས་རྒྱུན་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྒེར་གྱི་གསང་རྒྱའི་རང་དབང་དང་གསར་འགོད་རང་དབང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་རྩོད་ཐོབ་ཐང་། དེ་བཞིན་རང་དབང་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་སོགས་གང་ལ་ཡང་བརྩི་སྲུང་མེད་པར་མང་ཚོགས་ཐོག་ལྟ་སྲུང་ནན་པོ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཤིན་ཅང་དུ་འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་མོས་མཐུན་མེད་པར་ Biometrics སོགས་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་གསོག་འཇོག་བརྒྱུད་དེ་མང་ཚོགས་ནས་གཞུང་ལ་དགའ་ཞེན་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་དང་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་རང་དབང་ཇི་ཙམ་སྤྲོད་དགོས་མིན་གྱི་ཐག་གཅོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་ལུང་འདྲེན་དང་སྦྲགས་ཏེ། ད་ལྟའི་ཆར་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཁྲོད་རྒྱ་གཞུང་གིས་ Health Code འམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོན་ཁྲ་གསུམ་ཅན་གྱི་བརྙན་ཆས་སྤྱོད་དེ་གཉན་རིམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འོག་གང་ཟག་སུ་ཞིག་ཕྱིར་བསྐྱོད་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་ཆོག་པ་དང་། སུ་ཞིག་ཟུར་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ། དེ་བཞིན་བརྙན་ཆས་བརྒྱུད་མི་དེ་ས་ཚིགས་གང་དུ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཉེན་རྟོག་པར་སྤྲད་པ་སོགས་སྒེར་གྱི་རང་དབང་ལ་གུས་བརྩི་མེད་པ་དང་། དེ་བས་ལྟ་སྲུང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཉན་རིམས་འགོག་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པས་ད་དུང་རྒྱ་ནག་གིས་དྲྭ་རྒྱའི་མང་ཚོགས་ཁྲོད་གཞུང་གི་བྱེད་ཕྱོགས་དེར་བསམ་ཚུལ་ཇི་ཡོད་སྐོར་དང་འབྲེལ་ཏེ་ Zhihu ཞེས་པའི་རྒྱ་ནག་ནང་གི་སྤྱི་ཚོགས་གླེང་སྟེགས་ཐོག་མི་ཞིག་གིས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མིར་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་རྒྱུའི་དུས་དེ་ད་དུང་ཡང་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔ་བཅུ་འགོར་སྲིད་པ་དྲན་གྱི་ཡོད་ཀྱང་། རིམས་ནད་དེ་རྐྱེན་དུས་དེ་ཡང་མགྱོགས་པོ་བསླེབས་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ། རྒྱ་གཞུང་གིས་འཕྲོད་བསྟེན་བརྙན་ཆས་དེ་ལྟར་སྤྱོད་བཞིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བཞིན་པ་མངོན་གསལ་གནང་འདུག རྩ་བའི་བརྙན་ཆས་དེ་ནང་ད་བར་མི་ས་ཡ་ ༧༠༠...

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ PM cares fund ཞེས་པའི་རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་གྱི་ཐེབས་རྩར་ཞལ་འདེབས་བསྩལ་འདུག

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ PM cares fund ཞེས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ལ་གདོང་ལེན་ཆེད་ཉེ་ལམ་རང་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་གྱི་ཐེབས་རྩར་མ་དངུལ་གྱི་ཞལ་འདེབས་གནང་བ་མ་ཟད། ༸དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱིས་ཉིན་གཅིག་གི་གསོལ་ཕོགས་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་ཐབས་རྩར་ཞལ་འདེབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཀའ་བསྩལ་འདུག དེ་རིང་སྔ་དྲོ་༸གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ Narendra Modi མཆོག་ལ་ཕྱག་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་ཏེ་སྲིན་བློན་མཆོག་གིས་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྱི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ལ་སྔོན་འགོག་གནང་བཞིན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་འདུགའཚམས་འཕྲིན་དེའི་ནང་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་གོ་ལ་འདིའི་འགྲོ་བ་སྤྱི་ཡོངས་ལ་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་ཕོག་པར་གདོང་ལེན་གྱིས་ཐབས་ཤེས་བྱེད་རྒྱུར་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། སྲིད་བློན་མཆོག་གིས་ལྷོ་ཨ་ཤ་ཡིའི་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཛ་དྲག་གི་མ་དངུལ་ཆེད་འཛུགས་དང་གནས་ཚུལ་བརྗེ་ལེན། ཤེས་ཡོན་དང་འཇོན་རྩལ་སོགས་བརྒྱུད་ནས་རིམས་ནད་ཁྱབ་བརྡལ་ལ་སྔོན་འགོག་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་བསྩལ་བ་དང་སྦྲགས། འདི་ལྟ་བུའི་མཉམ་ལས་ཀྱི་རིགས་འདིས་མ་འོངས་པའི་དུས་སྐབས་སུ་ཡང་ཐེངས་འདིའི་དཀའ་ངལ་དང་འདྲ་བའི་དུས་སྐབས་སུ་གདོང་ལེན་གནང་ཕྱོགས་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་འདུག༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ད་དུང་ཐེངས་འདིའི་རིམས་ནད་ཁྱབ་བརྡལ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པར་བཀའ་གནང་སྟེ། ༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གིས་ PM cares fund ཞེས་པའི་སྲིད་བློན་མཆོག་གི་ཐེབས་རྩར་ངལ་སེལ་གྱི་ཞལ་འདེབས་གང་འཚམས་ཤིག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཡོངས་གྲགས་གནང་བ་དང་འབྲེལ། ༧དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱིས་ཀྱང་ཉིན་གཅིག་གི་གསོལ་ཕོགས་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་ཐེངས་འདིའི་སྲིད་བློན་མཆོག་གི་ཛ་དྲག་གི་མ་དངུལ་གསོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་གཞི་དེར་ཞལ་འདེབས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་པར་བཀའ་བསྩལ་འདུགགཞན་ཡང་མགོན་པོ་གང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་བརྡལ་གྱི་ཁྲོད། འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་མི་མང་གི་བྱེད་ལས་དང་འགྲོ་འདུག་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཤར་བའི་མཇུག་འབྲས་སུ་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་འཚོ་གནས་བརླགས་ཏེ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། སྒོས་སུ་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ཡག་པོ་མེད་པའི་མི་རྣམས་ལ་དཀལ་ངལ་འཕར་མ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། སྲིད་བློན་མཆོག་གི་ཐེབས་རྩ་གཙོས་པའི་ཁེ་མེད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ཁང་རྣམས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་ཁྲོད་ཀྱི་མི་རྣམས་ལ་རོགས་སྐྱོར་གནང་ཐུབ་པར་ཐུགས་རེ་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་འདུགམཇུག་ཏུ་མགོན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་རིམས་ནད་ཁྱབ་བརྡལ་སྔོན་འགོག་ལ་དམིགས་པའི་བྱེད་ལས་དེར་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་དང་དེ་བཞིན་མགོན་པོ་མཆོག་གིས་རིམས་ནད་དེ་ཁྱབ་བརྡལ་མི་འགྲོ་བའི་ཐུགས་སྨོན་མཛད་འདུག

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ངེས་པར་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད།

ཆེས་ཛ་དྲག་གི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་རྒྱ་ནག་ནས་ཁྱབ་བརྡལ་བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཁ་སང་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཨ་རི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ངེས་པར་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་གནང་དགོས་པ་དང་། ནད་ཡམས་དེ་རྐྱེན་གནོད་འཚེ་ཕོག་ཡུལ་རྣམས་ལ་གུན་གསབ་སྤྲོད་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་འདུག ཐེངས་འདིའི་གྲོས་ཆོད་ཆེད་འདོན་གནང་མཁན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Josh Hawley ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་ནད་ཡམས་དེ་ངོ་རྟགས་ཆོད་པའི་ཉིན་དང་པོ་ནས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་བསླུ་ཁྲིད་བཏང་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྔ་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ནད་ཡམས་དེ་ཛ་དྲག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་སྐབས་དེར་ཟུངས་ཁྲག་བརྟག་དཔྱད་གནང་མཁན་གྱི་སྨན་ཁང་གཙོས་སྨན་པ་རྣམས་ལ་སྦས་གསང་བྱེད་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་གནང་དགོས་པར་བརྗོད་འདུགདེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Hawley ལགས་དང་ལྷན་དུ་གྲོས་ཆོད་འདོན་གནང་མཁན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་ Elise Stefanik ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཏོག་དབྱིབས་ཀྱི་ནད་ཡམས་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྦས་གསང་བྱས་འབྲས་སུ་ད་ཆ་ཨ་རིས་གཙོས་པའི་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཛ་དྲག་གི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པར་མ་ཟད་ཐེངས་འདིའི་གྲོས་ཆོད་བརྒྱུད་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྱ་ངན་དང་རྒྱ་ནག་ནས་ཁྱབ་བརྡལ་བྱུང་བའི་ནད་ཡམས་དེ་རྐྱེན་གནོད་འཚེ་ཕོག་ཡུལ་དང་གྱོང་གུད་ཕོག་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ལ་གུན་གསབ་སྤྲོད་དགོས་པར་བརྗོད་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Jim Banks ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནོར་འཁྲུལ་གཅིག་ཙམ་མིན་པར་ཆེས་ཛ་དྲག་གི་ནོར་འཁྲུལ་མང་དག་ཅིག་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་དེ་དང་འབྲེལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྦས་གསང་བྱ་རྒྱུའི་སླད་གནས་ཚུལ་རྫུན་མ་ཁྱབ་བརྡལ་བྱས་ཡོད་པ་གཙོས་རྒྱལ་སྤྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་དང་མཉམ་ལས་བྱ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་མ་བྱས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཁུལ་དེར་ཡོད་པའི་སྨན་པ་དང་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་གསོ་མྱུལ་བྱས་པ་སོགས་ནོར་འཁྲུལ་མང་དག་ཅིག་བཟོས་ཡོད་སྟབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་གནང་དགོས་པར་བརྗོད་འདུགགཞི་རྩའི་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་སང་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་སྙན་ཐོར་གཞིགས་ན་ད་བར་ཁྱོན་འཛམ་གླིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་ ༡༩༦ ལ་རྒྱ་ནག་གྲོང་ཁྱེར་ཝུ་ཧན་ནས་ཁྱབ་བརྡལ་བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་དེ་ཁྱབ་བརྡལ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ད་བར་མི་གྲངས་ ༤༡༦༦༨༦ ལ་ནད་དེ་ཕོག་ཡོད་པར་མ་ཟད།...

བཞུགས་སྒར་དུ་སྔ་དྲོ་ཚོུད་བརྒྱད་པ་ནས་བཅིུག་བར་ཟ་ཆས་དང་སྨན་སོགས་ཉོ་ཆོག་གི་འདུག

ཁ་སང་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དཱི་མཆོག་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་དེ་ཛ་དྲག་གི་རང་བཞིན་ཆེས་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པར་བརྟེན་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་སླད་ཁ་སང་ཕྱི་དྲོ་ཚོུད་ལྔ་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ Total Lockdown ཞེས་མང་ཚོགས་སུ་གང་ཞིག་ཕྱིར་ཕེབས་མི་ཆོག་པར་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། བཞུགས་སྒར་དྷརྨ་སཱ་ལཱར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་འོག་བོད་མི་ཞིག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་སྟངས་བྱུང་བའི་ཁྲོད་འདིར་ས་གནས་སུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འགྲུལ་བཞུད་ལ་དམིགས་བསལ་དམ་དྲག་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་ཉིན་རེའི་ཟ་ཆས་དང་སྨན་སོགས་ཉོ་བར་ཕྱིར་བསྐྱོད་ཆོག་མིན་སྐོར་ལ་དོགས་འདྲི་མང་དག་ཅིག་ཕེབས་ཀྱི་འདུགརླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་དྷ་སའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་དྷ་སཱའི་ཁུལ་དུ་ཕྱིར་བསྐྱོད་མི་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལག་བསྟར་གནང་བའི་ཁྲོད་འདིར་མང་ཚོགས་ནས་གང་གནང་དགོས་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་ཁོང་གིས་ས་གནས་སུ་ཕྱིར་ཕེབས་མི་ཆོག་པར་དམ་དྲག་གནང་གི་ཡོད་ཀྱང་། ཟ་ཆས་རིགས་གཙོས། དེ་བཞིན་སྨན་གྱི་ཚོང་ཁང་སོགས་ཉིན་ལྟར་སྔ་དྲོ་ཚོུད་ ༨ ནས་ ༡༡ བར་སྒོ་ཕྱེ་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་ལྟར། ཁྱིམ་ཚང་རེ་རེ་ནས་ནང་མི་གཅིག་བཅས་མཁོ་ཆས་ཉོ་བར་ཕྱིར་བསྐྱོད་ཆོག་གི་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། ས་གནས་སུ་ཁྲིམས་གཞི་ཨང་ ༡༤༤ ལག་བསྟར་ཁྲོད་མི་བཞི་ལས་མང་བ་ས་ཚིགས་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་ཆོག་གི་མེད་སྟབས། ཚང་མས་དགོས་ངེས་ཅན་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་ཕྱི་ལ་མ་ཐོན་པ་དང་། ཚོང་ཁང་སོགས་སུ་མི་གཞན་དང་མི་ཊར་གཅིག་གི་རྒྱང་ཁྱད་བཞག་དགོས་པ། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཉིན་མང་པོར་འདང་བའི་མཁོ་ཆས་ཉོས་ནས་སླར་ཕྱིར་ཕེབས་མི་དགོས་པ་གནང་གནད་ཡིན་པའི་གཞེན་བསྐུལ་གནང་སོང་། དེ་མིན་སྨན་ཁང་རྣམས་ཡོངས་རྫོགས་སྒོ་ཕྱེ་ཡི་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། ས་གནས་སུ་གཞུང་གི་ཆོག་མཆན་ཡོད་པའི་རླངས་འཁོར་ཁག་ཅིག་མ་གཏོགས་གཞན་སྒེར་གྱི་རླངས་འཁོར་གཅིག་རྐྱང་གཏོང་ཆོག་གི་མེད་སྟབས། ནད་པ་སྨན་ཁང་ལ་སྐྱེལ་རྒྱུ་དང་མི་གྲོངས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཚེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ས་གནས་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་དམིགས་བསལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུགད་ལྟའི་རིམས་ནད་དེ་བྱིས་པ་རྣམས་དང་དགུང་ལོ་བགྲེས་པར་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་ཁོང་རྣམས་ཕྱི་ལ་འགྲོ་མི་དགོས་པའི་ཆེད་དུ་དྷ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་ལྷ་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱིས་དང་བླངས་མི་ ༨ ཙམ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་གིས་ལོ་ན་ ༦༠...

ཁ་སང་དྷརྨ་སཱ་ལཱར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་བོད་མི་དེའི་ཕུང་པོ་ཞུགས་འབུལ་དང་ནང་མི་རྣམས་ཟུར་འཇོག

ཁ་སང་ཕྱི་དྲོར་དྷ་སའི་བོད་མི་རང་ལོ་ ༦༩ ཡིན་པ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་བྱུང་བའི་ COVID 19 འམ་གཉན་རིམས་ཕོག་རྐྱེན་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་སྟབས་དེ་རིང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་དེ་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་དེ་རིང་སྔ་དྲོ་༸རྒྱལ་བའི་བཞུགས་སྒར་དྷརྨ་ས་ལར་གནང་བའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ཁ་སང་དྷརྨ་ས་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་བོད་མི་དེ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཕོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་པ་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་འགན་བཞེས་པའི་ཐོག་ནས་འདས་པོ་ཁོང་གི་ཕུང་པོ་ཁ་སང་ཕྱི་དྲོར་ཞུགས་འབུལ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། དེ་འབྲེལ་ནང་མི་དང་ལྷག་དོན་འདས་པོ་ཁོང་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཟུར་འཇོག་གནང་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་། སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གཞན་ཡང་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་མཆོག་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་ལ་ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་ཆར་༸སྐུའི་བླ་སྨན་པའི་ངོས་ནས་ཀྱང་ཕྱི་ནང་གི་ནད་པར་གཟིགས་གནང་གི་མེད་སྟབས་ཚང་མས་སེམས་འཚབ་མི་གནང་བར་གཉན་རིམས་དེའི་སྔོན་འགོག་དང་འབྲེལ་ནས་རང་ཁྱིམ་དུ་བཞུགས་དགོས་པ་དང་ལྷག་དོན་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ནས་ས་གནས་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ཐོག་གི་བཀའ་ཁྱབ་ལ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོད། གཞི་རྩའི་འདས་པོ་དེ་ནི་དྷརྨ་སཱ་ལཱར་གནས་བཞུགས་ཧི་མཱ་ལ་ཡ་མགྲོན་ཁང་གི་བདག་པོ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཡིན་པར་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཉེ་ལམ་ཨ་རི་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ལོག་གནང་ཡོད་པ་རེད། འདས་པོ་ཁོང་ནི་བཙན་བྱོལ་ནང་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་རྐྱེན་པས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནད་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་ས་གནས་ཀངྒ་རཱ་རྫོང་དཔོན་གྱིས་འདས་པའི་ཉིན་གྲངས་ ༢༨ ནང་ཚུད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་གནང་བའི་མི་རིགས་ཁྱད་མེད་ཀྱི་འགྲུལ་བཞུད་པ་ཡོངས་ས་གནས་ཀངྒ་རཱ་རྫོང་དཔོན་ལས་ཁུངས་སུ་འཕྲལ་མར་འབྲེལ་བ་ཞུ་དགོས་པ་དང་ད་ཆ་དྷརྨ་སཱ་ལཱ་འདི་བཞིན་དེ་རིང་ནས་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་བར་སྒོ་རྒྱག་རྒྱུའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོད་སྟབས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཡོངས་རྫོགས་དེ་མཚུངས་སུ་སྒོ་རྒྱག་དགོས་པར་མ་ཟད། གཉན་རིམས་དེའི་ནད་རྟགས་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཐོག་དྷ་སར་གཞུང་གིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་མངའ་སྡེའི་ཨ་ཡུར་བེ་དའི་སྨན་ཁང་དུ་བརྟག་དཔྱད་སླད་ངེས་ཕེབས་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་འདུགཁ་སང་བཞུགས་སྒར་དུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་དྷརྨ་སཱ་ལཱར་གནས་བཞུགས་ཧི་མཱ་ལ་ཡ་མགྲོན་ཁང་གི་བདག་པོ་བསྟན་འཛིན་ལགས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བཞུགས་སྐབས་འཛམ་བྷ་ལ་མགྲོན་ཁང་དུ་ཞུགས་ཡོད་པར་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་གི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཆེད་འཛུགས།

རྒྱ་ནག་གྲོང་ཁྱེར་ཝུ་ཧན་ནས་ཐོག་མར་མཆེད་པའི་ Covid19 འམ་ཏོག་དབྱིབས་ཀྱི་རིམས་ནད་དེ་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༠༠ ལྷག་ནང་ཁྱབ་གདལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་དེའི་ཁྲོད་རྒྱ་གར་ནང་ད་བར་མི་ ༡༩༠ ལྷག་ལ་རིམས་ནད་ཕོག་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག  ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འོག་ཁ་སང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་གནང་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཅིག་དམིགས་བསལ་ཆེད་འཛུགས་གནང་སྟེ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་རུ་ཁག་གི་ཁོངས་སུ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་ཕྱི་ལུགས་༸སྐུའི་བླ་སྨན་པ་ས་འདུ་ཚང་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས། བོད་ལུགས་ ༸སྐུའི་བླ་སྨན་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན་ལགས། དབུས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས། འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེས་གཙོས་པའི་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་སྨན་པ་བགྲེས་པ་ཁག་ཅིག དེ་བཞིན་ནད་རིམས་སྔོན་འགོག་གི་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་སོགས་ཡོད་པ་རེད།རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་དེའི་ཐོག་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་དང་འབྲེལ་གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་རུ་ཁག་ནས་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་ཐད་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལས་འཆར་གསར་པ་སྤེལ་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཡོད་པར་ངོ་སྤྲོད་གནང་སོང་། གཞི་རྩའི་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ད་ཆ་རིམས་ནད་དེ་ཕོག་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་བྱུང་མེད་པ་རེད། ཉེ་ལམ་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་ཏྲེ་ཧོར་ཁང་ཚན་ནས་ཡིན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་ཨི་ཊ་ལི་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྗེས་རིམས་ནད་ཀྱི་ནད་རྟགས་མེད་པར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་ད་ཆ་རང་འགུལ་ཐོག་རང་ཤག་ཏུ་ཟུར་བཞུགས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།སྤྱིར་རིམས་ནད་དེའི་སྔོན་འགོག་སླད་སྨན་པ་དང་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་གནང་དགོས་པ་དང་། ཟས་སྤྱོད་ལེགས་པོ་བསྟེན་དགོས་པ། དེ་བཞིན་འདུ་འཛོམས་སོགས་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ནང་ཚོགས་འདུ་དང་ཟབ་སྦྱོང་། དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སོགས་རེ་ཞིག་མཚམས་འཇོག་གནང་ཡོད་པ་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཀྱང་གཟའ་འཁོར་འདིའི་རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་དང་པ་སངས་གཉིས་སུ་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་དུག་སེལ་དང་རིམས་ནད་ཀྱི་ནད་རྟགས་ཡོད་མེད་བརྟག་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཡོད་པ་རེད།རྩ་བའི་ད་ལྟའི་ཆར་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ལ་རིམས་ནད་དེ་ཕོག་མཁན་མི་འབུམ་གཉིས་ལྷག་དང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་ ༡༠༠༠༠ ལྷག་བྱུང་བ་དང་རྒྱ་གར་ནང་རིམས་ནད་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་བཞི་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཁོངས་མི་ ༡༩ དྲག་སྐྱེད་བྱུང་འདུག རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ནཱ་རེནྡྲ་མོ་དི་མཆོག་གིས་ཁ་སང་རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་མང་ཚོགས་ནས་ཡོང་རྒྱུའི་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཕྱིར་བསྐྱོད་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་བ་དང་ཆབས་ཅིག ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ཚེས་...

རྒྱ་གར་ནང་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་རྐྱེན་པས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་གནད་དོན་གཅིག་བྱུང་འདུག

ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་བར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ Karnataka ནས་ཡིན་པའི་ལོ་ན་ ༧༦ སོན་པའི་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཚེས ༡༠ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་དེ་ནི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་རྐྱེན་པས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་པར་བརྗོད་འདུགརྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་ལོ་ན་ ༧༦ སོན་པ་ཁོང་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ Saudi Arabia ནས་ Hydrebad དུ་འབྱོར་ཡོད་པ་དང་སྐབས་དེར་ཁོང་ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚང་དང་། དབུགས་བསགས་གྱི་ནད་རྟགས་ཐོན་པ་ལས་ནད་རྟགས་གཞན་ ཐོན་མེད་སྟབས་ Hydrebad ནས་གྲོང་ཁྱེར་...

Latest news

- Advertisement -spot_img