Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཕྱི་དྲིལ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་གཉིས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ཐོག་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་གནང་བ།

Tibetan News Headlines

  • Tibet and the Himalayas: revisiting cross border trade through Uttarkashi
  • Feature : His Holiness the Dalai Lama’s speech to devotees from Himalayas

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤།༠༧།༢༠

  • བོད་དང་ཧི་མཱ་ལ་ཡ། བོད་དང་ཚོང་ས་རོང་པ།
  • ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཆོས་ཞུ་བར་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།

དེ་རིང་སྐབས་ ༡༧ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༤ པའི་ལས་ཉིན་ ༩ པའི་ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡༌༢༢ ལོའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙན་སྒྲོན་དང་བགྲོ་གླེང་བཅས་གནང་སོང་།ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གནང་སྐབས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་རྣམས་རྒྱ་མི་རིགས་ལའང་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྒྱུའི་གལ་འགངས་དང། V-Tag ཞེས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་གྱི་ལས་དོན། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་མ་ཕེབས་པ་དང་དེའི་ཐོག་ཨ་རི་གཞུང་གི་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་མ་ཕེབས་པ་བཅས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་རྩད་གནང་བ་སོགས་ཁྱོན་སྤྱི་འཐུས་བཅུས་བགྲོ་གླེང་ནང་ཆ་ཤས་བཞེས་ཡོད།དེ་རྗེས་ཉིན་རྒྱབ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙན་སྒྲོན་དང་དེའི་ཐོག་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ཐོག་ཕེབས་སྐབས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་དེ་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་ཞེས་མིང་སྒྱུར་གནང་བར་ངོ་རྒོལ་དང་། སྦེང་ལོར་སྨན་གྱི་མཐོ་སློབ་དང་དྷ་ས་སྨན་གྱི་མཐོ་སློབ་གཉིས་པོ་སྲོལ་རྒྱུན་སྨན་ལུགས་ Ayush ཁོངས་སུ་དེབ་སྐྱེལ་གྱི་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ། དེ་སྔ་བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ལྷ་རྗེ་མང་པོས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་སྨན་ལུགས་ཁོངས་སུ་དེབ་སྐྱེལ་གནང་ན་ཕུགས་ལ་ཕན་ལས་གནོད་ཆེ་བར་ངོས་འཛིན་གནང་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་འདྲི་ཁག་གཅིག་ཞུས་ཡོད།གཞན་ཡང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་ངལ་བ་དང་སེམས་ཁམས་བདེ་མིན་གྱི་ངལ་འཕྲད་ཅན་གྱི་གྲངས་འབོར་སྐོར་ལ་དོགས་དྲི་ཞུས་པར་མ་ཟད། བོད་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་གདལ་འོག་བོད་མི་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་དགོངས་འཆར་དང་བཀའ་འདྲི་ཁག་གཅིག་ཞུས་ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།