fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས།

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 5 times, 2 visits today)

དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བཞུགས་སྒར་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་དུ་བོད་རིགས་གཙོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་འདྲ་མིན་ནས་ཕེབས་པའི་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་བ་དང་སྦྲགས། བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པར་བཀའ་བསྩལ་འདུག

མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་སྐབས་དེར་བོད་ལ་ཡོད་པའི་སརྒྱས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡཱའི་ཆོས་བརྒྱུད་ལས་ཆས་པའི་དྲི་མ་མེད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་ཚད་མ་རིག་པ་དང་འབྲེལ་ནས་ཡོད་སྟབས། དེང་གི་དུས་སུ་ཕྱིའི་མཁས་པ་མང་དག་ཅིག་གིས་བོད་ཀྱི་སརྒྱས་པའི་ཆོས་དེ་ནཱ་ལེནྡཱའི་ཆོས་བརྒྱུད་ངོ་མ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ནཱ་ལེནྡཱའི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡོད་སྐོར་གསུང་མཁན་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ལྟར་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀྱང་སརྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་སྐོར་བཀའ་བསྩལ་དང་འབྲེལ་ཏེ་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ཚད་མ་རིག་པར་འགྲེལ་བཤད་གནང་སྐབས་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིག་དེ་ཡག་ཤོས་ཡིན་སྟབས་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེ་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་པ་བཀའ་བསྩལ་འདུག

མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱིས་སརྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་སྤེལ་གནང་བ་དེ་གཏིང་ཟབ་པོ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་བཀའ་བསྩལ་དང་འབྲེལ། སྤྱིར་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་དབར་ལ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་ཇོ་བོ་གདན་ཞུ་གནང་རྒྱུ་མཚོན་པའི་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང་། ནང་པའི་ཆོས་དེ་ནཱ་ལེནྡཱའི་ནས་བཞེས་དགོས་པ་གཟིགས་ཏེ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་གདན་ཞུ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་སྲས་མོ་དང་འཁྲུངས་ས་སྐྱོན་ཡོད་ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་ཡི་གེར་དཔེ་བླངས་ནས་བོད་ཡིག་གསར་གཏོད་གནང་བ་ནི་གྱོང་བོ་ཞིག་ཡིན་པར་བཀའ་བསྩལ་ཡོད།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་བྱ་ཕྱིར་སརྒྱས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་བོད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་དགོས་པ་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་གྱུར་པོ་ཏི་གསུམ་བརྒྱ་བོད་བསྒྱུར་ཞུས་ཡོད་སྐོར་བཀའ་བསྩལ་བ་དང་འབྲེལ། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཏོར་བཤིག་གཏང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་རིམ་པར་བྱས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ནང་པའི་ཆོས་ལ་གཞིགས་ཏེ་རྒྱ་ཡིག་ལས་བོད་ཡིག་དེ་ཡག་པ་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན་དེར་སྤོབས་པ་བྱ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བཀའ་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།

(Visited 391 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།