Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཡོད་མེད་དེ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་སྒེར་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་རེད།

Tibetan News Headlines

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཉེན་རྟོག་པའི་སྡེ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
 • རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་ཐབས་སུ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས།
 • སྤྱི་འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཁག་གསུམ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གནང་བཞིན་པ།
 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཡོ་རོབ་སེ་པེན་གྲོང་ཁྱེར་སྦར་སེ་ལོ་ནའི་བོད་མིར་གསུང་བཤད།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭའི་བརྒྱུད་བོད་ནག་སུབ་གཏོང་བཞིན་པར་འགོག་རྒོལ་གནང་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱ་རིགས་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་བཅིངས་གྲོལ་དམག་སྦྱོང་སྤྲོད་བཞིན་པར་མངོན་གསལ།

Wednesday 29/11/2023

 • Dalai Lama meets head of Himachal police officer and other ranks
 • Telo Rinpoche urges end to religious persecution in Tibet at IRFBA Ministerial in Prague
 • Tibetan MPs embark on advocacy programs in northern India
 • Sikyong Penpa Tsering addresses Tibetan community in Barcelona, Spain
 • China’s chief weapon in quashing identity of Tibetan people is not dystopian camps, but residential schools
 • In China, athletes as young as 7 in military training to ‘create iron army’

དེ་རིང་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་སྔ་དྲོ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་ལས་ཉིན་མཐའ་མའི་ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་བའི་ཁྲོད། བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྔ་ལོར་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྐུ་སྒེར་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས་གྲོས་ཚོགས་ནས་གནད་དོན་དེ་གླེང་སློང་གནང་རྒྱུ་མེད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང་།

དེའང་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་ ༡༩ སྟེ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉིན་ལྔ་པའི་ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་གནང་ཟིན་རྗེས། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གནང་སྐབས་སྤྱི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་ཉེ་ལམ་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་ཤོག་ཞིག་གི་ཐོག་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྔ་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཕྱིར་འགྱར་བྱུང་ཡོད་སྟབས།གནས་ཚུལ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་དང་བཀའ་ཤག་ནས་དེའི་སྐོར་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོད་མེད་ཐོག་དྲི་བ་ཁག་ཅིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་དེ་རིང་བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདེབས་གནང་སྐབས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ཁག་ཅིག་ལུང་འདྲེན་དང་འབྲེལ། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པའི་གནད་དོན་དེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྐུ་སྒེར་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། གནད་དོན་དེ་གྲོས་ཚོགས་ནས་གླེང་སློང་གནང་རྒྱུ་མེད་པ་དང། ལར་ནས་ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོགས་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྲུབ་བསྟུན་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྱིན་ཡོད་སྟབས། བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་རིང་མིན་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་འཆར་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དེ་འབྲེལ་གོ་སྐབས་ཆེས་བཞེས་དང་འབྲེལ་ནས་སྤྱིར་བོད་དུ་གཉེན་འཕྲད་སླད་བོད་མི་གང་ཟག་སུ་འདྲ་ཞིག་ཕེབས་ཆོག་ཀྱང་། གལ་ཏེ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་དེ་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་ཆབ་སྲིད་དང་བཟང་སྤྱོད་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ངེས་པར་དུ་མཁྱེན་དགོས་གལ་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་།

གཞི་རྩའི་འདི་ལོའི་ལོ་འགོར་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་ཤོག་ཞིག་གི་ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྔ་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ནས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་འགྱུར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མི་སྣ་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་སྐོར་གནད་དོན་ཞིག་ཕྱིར་འགྱར་བྱུང་ཡོད་པ་དང། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་རྗེས་སུ་ལྡི་ལིར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་ཐོག་འབྲེལ་ཡོད་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་སྐབས་བཀའ་ཤག་ནས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས་དེའི་ཐོག་ཤེས་རྟོགས་གང་ཡང་མེད་པ་དང། ལར་ནས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཡོད་ཚེ་དེ་ནི་སྐུ་སྒེར་གྱི་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཞིག་ཡིན་པ་དང། གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ཚོད་དཔག་འདྲ་མིན་གནང་རྒྱུ་མེད་སྐོར་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་ཡང། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རྗེས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་ཤོག་ཞིག་གི་ཐོག་གནད་དོན་དེ་གཞི་རྩ་མེད་པ་ཞིག་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་རེད།

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གི་མཆོག་གིས་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་སུ་སྤྱིར་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང། རྒྱ་ནག་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་འབད་མཁན་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་ཐོག་འགྲོ་སོང་ཕོན་ཆེ་བཏང་ནས་དྲག་གནོན་བྱེད་སྟངས་ལ་གཞིགས་ན། བོད་མིའི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་ཕུགས་རྒྱང་ཡོད་པ་ཞིག་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་མ་ཟད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཉིན་ཤས་སྔོན་གྲོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་སྐབས་གསུངས་ཟིན་པ་བཞིན། རྒྱལ་སྤྱི་དང་ཨེ་ཤ་ཡ། རྒྱ་ནག་བཅས་ནང་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར། དམག་འཐབ་སོགས་འགྱུར་འགྲོས་ལ་གཞིགས་ནས་མ་འོངས་པའི་ལོ་གསུམ་བཞིའི་དུས་ཡུན་དེ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ་བའི་དུས་ཚོད་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། བོད་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་དེའི་ཐོག་དཔྱང་གྲུང་དང་དོ་སྣང་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད། ཆིག་སྒྲིལ་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་དང་འཆར་གཞི་གསར་པའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཞེས་བཀའ་ནན་གནང་སོང་།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གཞན་ཡང་དེ་རིང་གི་གྲོས་ཚོགས་དེའི་ཐོག་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ནས་བོད་མིར་མུ་མཐུད་རོགས་དངུལ་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་སྐོར་སྙན་གསེང་དང་འབྲེལ། ཨ་རིའི་གཞུང་མང་དང་ལྷག་པར་དུ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ལྕམ་ Nancy Pelosi མཆོག་དང་ཨ་རིའི་གློག་བརྙན་ཁྲབ་སྟོན་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ Richard Gere ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ད་བར་བོད་དོན་ཐོག་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།