Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

སྐབས་གཉིས་པའི་དགེ་བཤེས་མའི་ཁོངས་ནས་བཙུན་མ་དྲུག་ཐོན་འདུག

Tibetan News Headlines

 • Dalai Lama gives audience to Himalayan Buddhists from Rolwa Ling
 • One household and One file: Surveillance ramped up after anti-dam protests
 • GCM Gold Cup Final and Green Book debacle
 • Taiwan’s parliament passes bill pushing pro-China changes
 • East Turkistan government in exile calls on US to pass Uyghur Policy Act
 • Any attempt to intimidate individuals or communities in the UK will not be tolerated: UK to China

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༩

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་རོལ་བ་གླིང་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་དབང་སྒྱུར་ཇེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས་སུ་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་དང་ཡིག་ཆ་གཅིག་ཅེས་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར།
 • ༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲན་དང་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དཀའ་རྙོག
 • ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཁྲིམས་གཞི་གསར་པ་གཏན་འབེབས།
 • ཨ་རིར་ཡུ་གུར་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • དབྱིན་ཡུལ་ནང་གི་མི་སེར་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་སུན་གཙེར་བྱས་པ་དེར་བཟོད་སྲན་རྩ་བ་ནས་བྱ་རྒྱུ་མིན་གསུངས་འདུག

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་སྐབས་གཉིས་པའི་དགེ་བཤེས་མ་ཐོན་མཁན་བཙུན་མ་དྲུག་ལ་དགེ་བཤེས་མ་ཐོན་རྗེས་ལམ་སེང་བསྟན་པའི་བྱ་བ་དེ་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མིན་པར་སྔོན་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་དཀའ་ལས་རྒྱབ་ནས་བཙུགས་པའི་དགོན་ཁག་ནང་དེ་ལྟར་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་དགོས་གལ་ཡིན་པ་གསུངས་སོང།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། བཙུན་དགོན་དྲུག། རྡ་ས་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་། བོད་ཀྱི་བཙུན་མའི་ལས་འཆར་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཆེས་ཐོག་མའི་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་པའི་ལྡན་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་བོད་པའི་བཙུན་དསྐབས་དང་པོའི་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་མཐའ་མ་དེ་དབུ་འཛུགས་གནང་སོང་།གོན་ཁག་གི་བཙུན་མ་ཚོར་དགེ་བཤེས་མའི་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་རྒྱུ་ལམ་སྲོལ་ཞིག་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་སྐབས་དང་པོའི་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཁ་སང་བཞུགས་སྒར་ཉེ་འདབས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བཙུན་དགོན་སྒྲོལ་མ་གླིང་དུ་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྐབས་གཉིས་པའི་དགེ་བཤེས་མའི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་མཛད་སྒོ་ཚོགས་སོང་བ་དང་། སྐབས་དེར་དགེ་བཤེས་མའི་ཕྱག་འཁྱེར་བཞེས་མཁན་བཙུན་མ་དྲུག་འདུག

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བཙུན་མ་ཚོར་དུས་ཚོད་དང་གནས་སྟངས་སོགས་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་རང་དབང་ཡང་ཆེ་རུ་སོང་སྟབས་དགེ་བཤེས་མ་ཐོན་རྗེས་དེ་སྔསྐབས་གཉིས་པའི་དགེ་བཤེས་མའི་ཁོངས་ནས་བཙུན་མ་དྲུག་ཐོན་འདུག་ལྟར་རང་ཉིད་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ནང་བསྡད་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་རེད། དཔེ་ཆ་དང་ཐག་རིང་དུ་མ་ཕྱིན་པར་སློབ་གཉེར་གནང་མ་ཐུབ་པའི་ཕྱག་དཔེ་ཁག་དང་། ལྷག་དོན་གཞུང་ཆེན་མོ་དག་ལ་གཏིང་ཟབ་པོས་སློབ་གཉེར་མུ་མཐུད་གནང་དགོས་གལ་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་བ་དང་ཆབས་ཅིག དགེ་བཤེས་མ་ཐོན་རྗེས་ལམ་སེང་བསྟན་པའི་བྱ་བ་དེ་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མིན་པར་སྔོན་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་དཀའ་ལས་རྒྱབ་ནས་བཙུགས་པའི་དགོན་ཁག་ནང་དེ་ལྟར་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་དགོས་གལ་ཡིན་པ་བཀའ་ནན་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

རྩ་བའི་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་བཙུན་མ་རྣམས་ནི། དངོས་གཞིའི་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ནང་མ་ཞུགས་གོང་ཐོག་མའི་འཆར་བཙུན་དགོ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགེ་བཤེས་མའི་ཕྱག་འཁྱེར་གསོལ་བསྩལ་གྱི་མཛད་སྒོར་བཀའ་སློབ་བསྩལ་བ།ན་སོ་སོའི་ནང་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔའི་ཐོག་ལོ་ངོ་ ༡༧ རིང་སློབ་གཉེར་གནང་སྟེ་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཐོག་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ལོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། དེ་ནས་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཆེན་མོ་ལོ་བཞིའི་རིང་ཕར་ཕྱིན་དང་དབུ་མ། འདུ་བ་དང་མཛོད། གཞན་ཡང་རྩོམ་རྒྱུགས་དང་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་། ཚན་རིག་སོགས་ཀྱི་ཐོག་བྲིས་རྒྱུགས་དང་རྩོད་རྒྱུགས་བཅས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དང་པའི་ཁོངས་སུ་དགེ་བཤེས་མའི་ཕྱག་འཁྱེར་བཞེས་མཁན་བཙུན་མ་ ༢༠ བྱུང་ཡོད་པ་དང་ད་ལན་སྐབས་གཉིས་པར་བཙུན་མ་དྲུག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་འདི་ལོ་དགེ་བཤེས་མ་སྐབསབོད་པའི་བཙུན་མ་ཉི་ཤུ་ལ་དགེ་བཤེས་མའི་མཚན་གནས་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག་གཉིས་པའི་ནང་ཨང་དང་པོ་བཙུན་དགོན་སྒྲོལ་མ་གླིང་གི་བཙུན་མ་བདེ་ལེགས་དབང་མོ་ལགས་དང། ཨང་གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་གི་བཙུན་མ་བློ་བཟང་ལྷ་མོ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན།

རྩ་བའི་སྔར་ལོ་སྐབས་དང་པོའི་དགེ་བཤེས་མ་ཐོན་རྗེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དགེ་བཤེས་མ་ཚོར་སྔགས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་གནང་ཐུབ་ན་ལེགས་པོ་ཡོད་སྐོར་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ལྟར་༸གང་ཉིད་མཆོག་ནས་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨིན་བསྩལ་ཐོབ་ཐོག་འདི་ལོ་ནས་བཞུགས་སྒར་ཉེ་འདབས་བཙུན་དགོན་སྒྲོལ་མ་གླིང་དུ་དགེ་བཤེས་མ་ཐོན་མཁན་ཚོར་སྔགས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།