Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེས་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་མཇལ་བ་དེས་རྒྱ་ནག་ལ་བརྡ་ལན་གཉིས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།

Tibetan News Headlines

 • Dalai Lama gives audience to Himalayan Buddhists from Rolwa Ling
 • One household and One file: Surveillance ramped up after anti-dam protests
 • GCM Gold Cup Final and Green Book debacle
 • Taiwan’s parliament passes bill pushing pro-China changes
 • East Turkistan government in exile calls on US to pass Uyghur Policy Act
 • Any attempt to intimidate individuals or communities in the UK will not be tolerated: UK to China

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༩

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་རོལ་བ་གླིང་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་དབང་སྒྱུར་ཇེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས་སུ་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་དང་ཡིག་ཆ་གཅིག་ཅེས་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར།
 • ༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲན་དང་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དཀའ་རྙོག
 • ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཁྲིམས་གཞི་གསར་པ་གཏན་འབེབས།
 • ཨ་རིར་ཡུ་གུར་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • དབྱིན་ཡུལ་ནང་གི་མི་སེར་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་སུན་གཙེར་བྱས་པ་དེར་བཟོད་སྲན་རྩ་བ་ནས་བྱ་རྒྱུ་མིན་གསུངས་འདུག

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ Antony Blinken མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་ཁྲོད་ཁ་སང་ལྡི་ལི་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀའ་ཟུར་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་ལྟར་མཇལ་འཕྲད་དེས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ Joe Biden མཆོག་གི་གཞུང་འཛིན་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་ད་ཆ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་དབར་འཕགས་བོད་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་རྙོག་གླེང་ཆེ་བའི་དུས་ཚིགས་ཁྲོད་རྒྱ་གར་ནང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དེ་ནི་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་གསུངས་འདུག ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་གི་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་ཁྲོད་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་སྐུ་ཞབས་ Narendra Modi མཆོག་དང་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ Jaishankar མཆོག རྒྱལ་སྲུང་སློབ་སྟོན་པ་སྐུ་ཞབས་ Arjit Doval ལགས་གཙོས་རྒྱ་གར་གྱི་དབུ་ཁྲིད་ཚོ་དང་མཇལ་མོལ་གནང་སྟེ་སྲིད་བློན་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཇོ་བྷ་ཌན་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་དང་ལྷན་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་དང་ཨཕ་གྷ་ནིསྟཱན་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་བཀའ་བསྡུར་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་མཆོག་གི་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ནུས་ཤུགས་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་ལ་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ Antony Blinken མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་དབུ་ཁྲིད་ཚོ་དང་མཇལ་འཕྲད་མ་གནང་བའི་གོང་དུ་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀའ་ཟུར་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་དང་ཟུར་དུ་དམིགས་བསལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གིས་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དེ་དེ་སྔ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ Barack Obama མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་མཇལ་མོལ་གནང་བའི་སྐབས་དང་དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་ཟུར་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་སྔར་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ཨ་རིའི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོར་མགྲོན་འབོད་གནང་བའི་རྗེས་སུ་ཨ་རིའི་ཆེས་མཐོའི་དབུ་ཁྲིད་དང་བོད་མིའི་དབུ་ཁྲིད་དབར་དངོས་སུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་ཆེས་མངོན་གསལ་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།ཐེངས་འདིའི་མཇལ་འཕྲད་ཐད་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པས་གསར་ལམ་ཁག་ལ་སྐུ་ཞབས་ Blinken མཆོག་གིས་དུས་ཚོུད་ཐུང་ངུའི་རིང་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལས་དེ་མིན་ཞིབ་ཕྲ་གང་ཡང་གསུངས་མེད་པ་དང་། ཕྱོགས་མཚུངས་དོན་གཅོད་མཆོག་གིས་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་མཇལ་མོལ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་མོལ་གང་ཡང་གནང་མེད་པ་རེད།ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་བྱེད་མཚན་གསུང་འདོད་མེད་པ་ཞིག་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནི་གོ་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ཆེས་གུས་བཀུར་ཞུ་ཡུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས་ད་ལན་གྱི་མཇལ་མོལ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་གསུངས་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཐེངས་འདིའི་མཇལ་མོལ་དེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་ད་ཆ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་དབར་འཕགས་བོད་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་རྙོག་གླེང་ཆེ་བའི་དུས་ཚིགས་ཁྲོད་རྒྱ་གར་ནང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དེ་ནི་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་གསུངས་འདུག སྐུ་ཞབས་ཇོ་བྷ་ཌན་མཆོག་གི་གཞུང་འཛིན་ནས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཊམ་མཆོག་གིས་ཆེས་མཐོའི་འགོ་ཁྲིད་དབར་གྱི་གྲོས་མོལ་དེ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་བོད་དོན་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་བརྡ་ལན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་མཇལ་འཕྲད་དེ་འདས་ལོར་ Tibet Policy and Support Act  ཞེས་ཨ་རིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་གསར་པ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དང་འབྲེལ་ནས་གཟིགས་རྒྱུ་ཡོད་པར་གསུངས་འདུགསྤྱིར་ད་རེས་ཀྱི་འཚམས་གཟིགས་དེ་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སྐུ་གཞོན་ལྕམ་སྐུ་ Wendy Sherman མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ Wang Yi དང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་ཨ་རི་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་གཙོས་པའི་དེའི་དབང་སྒྱུར་འོག་ཡོད་པའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་གནད་དོན་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པར་གླེང་བའི་ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་མཇལ་འཕྲད་ཐད་རྒྱ་ནག་གི་ Global Times བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་རྒྱ་རིགས་དཔྱད་ཞིབ་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི་འཚམས་གཟིགས་དེས་ཨ་རི་ནས་རྒྱ་གར་དང་ལྷན་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་གནང་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད་ཅེས་དང་། ལྷག་དོན་རྒྱ་གར་གྱིས་ཨ་རི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིན་ན་དེའི་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་རང་དབང་བརླག་རྒྱུ་ཡིན་པས་དེ་ནི་རྒྱ་གར་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་སོགས་བསམ་ཚུལ་སྤེལ་འདུགལྷག་པར་དུ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་དབར་འཕགས་བོད་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་རྙོག་གླེང་གི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་འབོད་སྒྲ་དེ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་ཡོད་པ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་ནས་ཨ་རི་དང་ལྷན་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་སླད་ཟུང་སྦྲེལ་གནང་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་གནང་མཁན་ཡོད་སྟབས་དེ་ནི་ཨ་རིར་བསྟུན་མཁས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་ཡིན་པ་སོགས་བཤད་ཡོད། འཚམས་གཟིགས་དེའི་ཁྲོད་སྐུ་ཞབས་ Blinken མཆོག་གིས་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དེས་ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པར་ཀུན་སློང་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་། ལྷག་དོན་ཨ་རིའི་ངོས་ནས་བཀའ་མོལ་ཞིག་གནང་ཡང་དོན་དངོས་ཐོག་གོ་བ་གཞན་ཞིག་ཡོད་སྟབས་ང་ཚོས་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གིས་འཚམས་གཟིགས་དེའི་ཁྲོད་གང་གནང་བ་དང་གང་གསུངས་པ་དེ་ཚོར་ཧ་ལས་རྒྱུ་མེད་པ་དང་ཁོང་གིས་གང་གནང་བ་དེ་དག་ཚང་མ་ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུའི་ཐབས་བྱུས་ཤིག་ཡིན་སྐོར་གསུངས་པ་དང་སྒོས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དེ་ཨ་རིའི་གཞུང་འཛིན་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་བར་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་པར་གསུངས་ཡོད། རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་ཁ་སང་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གིས་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ཏེ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ལྷན་ཚོགས་དང་དབུས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཅི་ཡོད་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད་པས་གཤམ་ལ་གསན་གནང་ཡོང་བའི་དགོངས་འཇགས་ཞུ།།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།