Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

བོད།

བོད་མི་སྐད་ཡིག་ལས་འགུལ་བ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ལ་རྒོལ་བརྡུང་བཏང་བ།

བོད་མི་སྐད་ཡིག་ལས་འགུལ་བ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ལ་རྒོལ་བརྡུང་བཏང་བ།

རྔ་བ་ཁུལ་དུ་༸སྐྱབས་རྗེ་ཀིརྟི་རིན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་ཐད་དམ་བསྒྲགས།

རྔ་བ་ཁུལ་དུ་༸སྐྱབས་རྗེ་ཀིརྟི་རིན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་ཐད་དམ་བསྒྲགས།

དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་ཁག་ཏུ་བོད་ཡིག་སློབ་མཚམས་གཞག་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་འདུག

དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་ཁག་ཏུ་བོད་ཡིག་སློབ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་འདུག

བོད་ནང་གི་བེུད་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་གསོའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་དགོས།

བོད་ནང་གི་བེུད་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་གསོའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་དགོས།

བོད་ལ་དབྱིན་སྐད་ཐོག་ Tibet ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་རང་སོར་འཇོག་དགོས་པ་གསུངས་འདུག

བོད་ལ་དབྱིན་སྐད་ཐོག་ Tibet ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་རང་སོར་འཇོག་དགོས་པ་གསུངས་འདུག

བོད་མི་གནས་མཇལ་བ་རྣམས་ལྷ་སར་བསྐྱོད་རྒྱུ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པ།

བོད་མི་གནས་མཇལ་བ་རྣམས་ལྷ་སར་བསྐྱོད་རྒྱུ་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པ།

དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་གྲགས་ཅན་པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བར་ཐུགས་གསོ་མཛད་འདུག

དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་གྲགས་ཅན་པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བར་ཐུགས་གསོ་མཛད་འདུག

བོད་ནང་ཕྱིར་ལོག་གནང་མཁན་བོད་མིར་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།

བོད་ནང་ཕྱིར་ལོག་གནང་མཁན་བོད་མིར་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།

རྒྱ་རིགས་དམག་མི་ཞིག་བསད་པའི་ཉེས་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།

བོད་པའི་དམག་མི་ཚེ་དཔལ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་རིགས་དམག་མི་ཞིག་བསད་པའི་ཉེས་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Latest news