Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འདི་ལོ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་ཀོ་ལམ་བྷེ་ཡའི་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀོ་ལམ་བྷེ་ཡའི་སྲིད་འཛིན་ Juan Manuel Santos མཆོག་ལ་འདི་ལོ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་གཏན་འཁེལ་བར་དགའ་བསུའི་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་བསྩལ་བའི་ནང་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ཡུན་1རིང་ནས་མི་སེར་ནང་འཁྲུག་འགྲིག་འཇགས་ཡོང་བར་ཕྱག་ལས་གནང་བཞག་པ་དེ་དག་ནི་གཞན་ལ་མིག་དཔེ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་བསྔགས་བརྗོད་མཛད་འདུག
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་སྩལ་བའི་དགའ་བསུའི་གསུང་འཕྲིན་དེའི་ནང་། འདི་ལོ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེ་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་ཀོ་ལམ་སྦི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་ Santos མཆོག་གིས་ཡུལ་དེའི་ནང་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོས་ལོ་ངོ་ ༥༢ རིང་མི་སེར་ནང་འཁྲུག་གི་རྩོད་རྙོག་འདུམ་འགྲིག་ཡོང་བར་འབད་པ་ཆེན་པོ་གནང་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཐོག་མའི་འཆར་ཞི་འགྲིག་གི་དོན་སྨིན་སོན་རྒྱུའི་རེ་བ་ཧ་ཅང་དཀའ་བར་སྣང་ཡང་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ངལ་བ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་ཀོ་ལམ་བྷི་ཡ་ཡུལ་ནང་ཞི་བདེའི་བསྐྲུན་ཕྱིར་འབད་པ་ཆེན་པོ་གནང་སྟབས། འདི་ལོ་སྐུ་ཞབས་མཆོག་ལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་གནང་པ་འདི་བརྒྱུད་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གི་འབད་བརྩོན་ལ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པ་དང་དུས་མཉམ་གང་ཟག་གཞན་ལ་སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུ་ཡིན་པར་བཀའ་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།
ཁྱད་པར་དུ་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དེང་སང་ང་ཚོར་རྩོད་རྙོག་དང་འཚེ་བའི་དཀའ་ངལ་རིགས་མང་དག་ཞིག་འཕྲད་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་འདིར་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་འགེགས་བར་ཆད་འཕྲད་མུས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཞུམ་པcolombia-santo་མེད་པའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོས་ནང་འགྲིག་གནང་པ་དེས་༸སྐུ་ཉིད་མཆོག་ལ་སྙིང་སྟོབས་འཕེལ་བ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ཅེས་དང་། སྐུ་ཞབས་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་ཡུལ་དེའི་ནང་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་འབད་རྩོན་དང་ཐུགས་རེ་གནང་དོན་ལྟར། ཀོ་ལམ་བྷེ་ཡའི་ནང་ཞི་བདེ་དང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དུས་རབས་གསར་པ་ཞིག་གང་མགྱོགས་འཆར་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་གཏན་པོ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་འདུག
དེ་མཚུངས་སུ་ཁ་སང་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས་ཀྱང་ཀོ་ལམ་བྷེ་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་ལོ་འདིའི་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་སུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་འཚམས་འདྲི་གནང་པའི་ནང་། སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ཡུལ་དེ་དང་གྱེན་ལོག་པའི་དབར་མི་ལོ་ ༥༢ ཙམ་གྱི་འཁྲུག་རྩོད་ཞི་འཇམ་ཡོང་ཐབས་སུ་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀྱིས་སྐུ་ལས་སྐྱོན་པ་དེ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་འོས་ཤིག་རེད་ལ་ཁོང་གི་མཛད་རྗེས་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཞུ་ཆེད་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཁོང་ལ་དེ་ལྟར་འབུལ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་པ་ཞིག་རེད་གསུངས་འདུག ད་དུང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁོང་རང་ཉིད་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་བཟུང་བྱས་པའི་ཡུལ་ཞིག་གི་འགོ་ཁྲིད་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཀོ་ལམ་བྷི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་འདུན་པ་དང་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོའི་ངང་ཞི་བའི་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་གནང་པ་དེ་ནི་ཞི་བའི་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་དཀའ་རྙོག་སེལ་རྒྱུའི་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་གཅིག་དང་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག
རྩ་བའི་དགུང་གྲངས་ ༦༥ ཕེབས་པའི་ཀོ་ལམ་བྷེ་ཡའི་སྲིད་འཛིན་ Santos མཆོག་ནི་ཁྱིམ་ཚང་འབྱོར་ལྡན་ཞིག་ནང་འཁྲུངས་ཡོད་པ་དང་། དབྱིན་ཡུལ་ནང་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་ཐོག་མཐོ་སློབ་གཉེར་གནང་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་ཡུལ་དེའི་གཞུང་འཛིན་ནང་དཔལ་འབྱོར་དང་བདེ་སྲུང་བློན་ཆེན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་ཡུལ་དེའི་སྲིད་འཛིན་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁ་ཉིན་ནོར་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་ཁོང་གིས་སྲིད་གཞུང་ནས་ཡུལ་དེའི་ནང་གི་ Farc གྱེན་ལོག་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཞི་འགྲིག་གིས་ནང་འཁྲུག་གནད་དོན་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕྱིར་འདི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའི་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་གཏན་འཁེལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།