Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ Shimon Peres མཆོག་དམ་པ་དེ་ཉིད་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བར་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་བསྩལ་བ།

Tibetan News Headlines

  • New report highlights risks to Tibet and Asia of rampant construction
  • China announces sanctions on U.S. defence firms
  • US lawmakers request Chinese doping Investigation ahead of Paris Olympics
  • CTA hosts exhibition on biography of self manifested Jowo Wati Sangpo
  • Introduction to Saga Dawa

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༣

  • རྒྱ་གཞུང་གི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞི་བོད་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ་ཤེ་ཡ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་གཙོ་འཛིན་ཁག་གཅིག་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་བཀལ་འདུག
  • ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱར་དུས་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་རྩེད་འགྲན་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
  • རང་བྱོན་འཕགས་མཆོག་ཝ་ཏི་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་དུས་ཐུང་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད།
  • ས་ག་ཟླ་བའི་དུ་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།

ཁ་སང་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ནོ་བེལ་ཞི་བདེ་གཟེགས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་དང་ཨི་སེ་རལ་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ Shimon Peres མཆོག་ཀླད་རྩའི་གྲིབ་སྐྱོན་ཕོག་རྐྱེན་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་དེ་རིང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ Peres ཞི་བདེའི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་བསྩལ་འདུག

མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་དེའི་ནང་ངོས་རང་སྐུ་ཞབས་པེ་རེས་དམ་པ་དེ་ཉིད་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་སྐབས་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་བྱུང་། ངོས་ཀྱིས་ཆེས་དཀའ་བའི་དུས་སྐབས་འདིར་དམ་པ་ཁོང་ལ་བསྔོ་སྨོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་ཐུགས་གསོ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་འདུག

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ད་དུང་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་སྔ་ Israel དང་ Palestine གཉིས་དབར་ཞི་འཇམ་ཡོང་ཐབས་སུ་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩོན་གནང་པ་དེར་ངོས་ཀྱིས་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་ཡོད་ལ། དམ་པ་ཁོང་གིས་འབད་པ་ཆེན་པོས་ཞི་བདེ་སྐྲུན་འབྲས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་ Israel དང་ Palestine གཉིས་དབར་དེ་བྱུང་གི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཨོས་ལོ་ཞི་བདེའི་གྲོས་མཐུན་འཇོག་ཐུབ་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

དེ་བཞིན་གསུང་འཕྲིན་དེའི་ནང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ནི་རྣམ་ཀུན་ནས་ནང་འགྲིགས་གནང་རྒྱུ་གནད་ཆེར་འཛིdlན་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག Peres དམ་པ་ཁོང་གིས་ Israel དང་ Palestine རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོ་ས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་ཆེས་ཉེ་བའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་སྟབས། མ་འོངས་པར་ཆེས་ཉེ་བའི་མཛའ་གྲོགས་ཤིག་ཡོང་བར་རེ་སྨོན་གནང་པ་ལུང་འདྲེན་གྱིས་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཡོང་བར་ཐུགས་སྨོན་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

རྩ་བའི་སྐུ་ཞབས་ Shimon Peres མཆོག་ནི་ཨི་སེ་རེལ་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་ཨེ་སི་རེལ་སྲིད་བློན་ལས་ཚབ་གནང་པ་དང་། དེ་རྗེས་ཁོང་སླར་ཨེ་སི་རེལ་གྱི་སྲིད་བློན་ཐེངས་གཉིས་གནང་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༤ བར་ཨེ་སི་རེལ་གྱི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཡོད་པ་རེད།  དམ་པ་ཁོང་གིས་དེ་སྔོན་ ༡༩༩༤ ལོར་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་ཡོད་པ་དང་། བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ལན་ཁ་ཤས་རིང་མཇལ་འཕྲད་གནང་མྱོང་པ་རེད།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ངོས་རང་དམ་པ་ཁོང་དང་ས་གནས་འདྲ་མིན་ནང་ལན་ཁ་ཤས་རིང་མཇལ་མྱོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཇལ་འཕྲད་མཐའ་མ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ཇོར་ཌན་དུ་ང་ཚོ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཞི་བདེའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་པ་དང་། ལྷན་ཚོགས་དེའི་ཐོག་ཞི་བདེའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཁག་ཅིག་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་གོ་ལ་སྤྱིའི་ངལ་བ་སེལ་ཐབས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།