Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

- Advertisement -spot_img

TAG

གུ་རུ་སྐྱབས་ལགས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡང་རྟོག་ཞིབ་དམ་པོའི་འོག་གནས་འདུག

གུ་རུ་སྐྱབས་ལགས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡང་རྟོག་ཞིབ་དམ་པོའི་འོག་གནས་འདུག

བོད་མདོ་སྨད་ཨམ་མདོ་མགོ་ལོག་ཆིག་སྒྲིལ་རྫོང་དཔལ་ཡུལ་རུ་ཁག་གསུམ་པ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་པའི་གཞོན་སྐྱེས་གུ་རུ་སྐྱབས་ལགས་བཙན་བྱོལ་ལ་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་རྗེས་ཕྱི་ལོ་   ༢༠༡༦   ཡས་མས་སུ་རང་གི་ཕ་ཡུལ་ལ་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་གིས་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་མི་མང་པོ་དང་ལྷན་དུ་འབྲེལ་བ་བྱས་འདུག་ཟེར་བའི་ཉེས་འཛུགས་འོག་ཁོང་ལ་ལོ་གཅིག་ལྷག་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཏེ། འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་   ༡༡  ནང་ཁོང་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་ཡོད་ཀྱང་ཁོང་གི་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུམ་ལ་མུ་མཐུད་རྟོག་ཞིབ་དམ་པོ་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་རེད་འདུགའདི་གའི་གསར་འགོད་པར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པས་གུ་རུ་སྐྱབས་བཙོན་འཇུག་གང་དུ་བཅུག་མིན་དང་ཉེས་ཆད་གང་བཏང་ཡོད་མེད་སོགས་ཤེས་ཐབས་བྲལ་ཡང་ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་    ༡༡ ནང་གུ་རུ་སྐྱབས་ལགས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡང་ཁོང་གི་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུམ་ལ་ཉེན་རྟོག་པས་རྟོག་ཞིབ་དམ་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཙན་བྱོལ་ནས་བོད་དུ་ལོག་པའི་བོད་མིར་དོགས་གཟོན་བྱ་ཡུལ་ཁོངས་སུ་བཅུག་ནས་ཁོང་གི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་དང་། ཐོབ་ཐང་དཔང་ཡིག་སོགས་ཐོ་འགོད་བྱེད་དུ་བཅུག་གི་ཡོད་པ་སོགས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང་། གཞི་རྩའི་གུ་རུ་སྐྱབས་ལགས་ནི་ད་ལྟའི་ཆར་རང་ལོ་  ༣༦ ལ་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་འདུག པར་དབང་བོད་ཀྱི་དུས་བབ།

Latest news

- Advertisement -spot_img