Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

- Advertisement -spot_img

TAG

བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རིམས་ནད་ལ་གདོང་ལེན་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས།

མཐོ་སློབ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་ཕྲུག་དགོས་ངེས་ཅན་ཚོར་འཚོ་སྣོན་གྱི་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ།

དེ་རིང་ཉིན་དགུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་པད་མ་དབྱངས་ཅན་མཆོག ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་གསར་འགོད་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཚེ་རིང་མཚམས་གཅོད་ལགས་བཅས་ལྷན་ཞུགས་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གནང་བ་བརྒྱུད་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཁྲོད་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་སློབ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་ཕྲུག་དགོས་ངེས་ཅན་ཚོར་འཚོ་སྣོན་གྱི་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་།སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་སྤྱིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་དྲག་སོགས་བྱས་པར་བརྟེན་བོད་ནང་གི་རིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་ཐད་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱ་སྐད་སྡེ་ཚན་དང་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ད་བར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་ཡོད་པའི་ཁོངས་སུ་བོད་ནང་ལ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཕོག་པའི་མི་གྲངས་ ༨༦༦ ཙམ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། རིམས་ནད་ཁྲོད་ཚེ་སྲོག་ཤོར་ཡོད་པའི་གྲངས་ཐོའི་ཐད་ད་བར་རྩད་གཅོད་སོགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་འགྲེལ་བརྗོད་དང་སྦྲགས། གཞིས་ལུས་བོད་ཡོངས་ལ་ཆེས་ཛ་དྲགས་ཀྱི་དུས་སྐབས་འདིར་བྱེས་བཞུགས་བོད་མིའི་ངོས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་།  དེ་བཞིན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་ནས་ཐེངས་འདིའི་ཛ་དྲག་གི་དུས་སྐབས་འདིར་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་སློབ་ཁག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་པའི་བོད་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་སློབ་ཁྲིད་དང་དྲྭ་རྒྱའི་མཐུན་རྐྱེན། དེ་བཞིན་ཁང་གླ་སོགས་འཚོ་སྣོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་སློབ་མ་ཚོར་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་གནང་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པ་དང་། དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་མ་ཚོས་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ བར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་དགོས་སྐོར་གསུངས་སོང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་གི་མིང་གཞུང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཉམ་ཐག་མཐོ་རིམ་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཧིར་སྒོར་ ༢༠༠༠ ཐམ་པ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་ཡོད། བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་མཐོ་སློབ་ཁག་ཙམ་མ་ཟད་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཀྱང་སྒོ་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་དང་བརྙན་ཐུང་། དེ་བཞིན་དྲྭ་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་སོགས་གོ་སྒྲིག་ཞུ་མུས་ཡིན་པས་སློབ་མ་ཚོ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཕ་མ་ཚོས་འགན་བཞེས་ཐོག་མཐུན་རྐྱེན་དེ་དག་བེད་སྤྱོད་གང་ཐུབ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་སྐུལ་མ་གནང་སོང་།  གཞན་ཡང་སྐབས་དེའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་གསར་འགོད་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཚེ་རིང་མཚམས་གཅོད་ལགས་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་དང་ལྷག་པར་དུ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་ད་བར་བོད་མི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ ༢༧ ནང་གནས་བཞུགས་བོད་མི་ ༡༨༠༥༦...

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གནས་བཞུགས་བོད་མིའི་ཁྲོད་ནས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་ཞལ་འདེབས་གནང་བར་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱིས་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གནས་བཞུགས་བོད་མིའི་ཁྲོད་ནས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་གསུངས་སོང་།ཁ་སང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ Covid19 འམ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་སྐབས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ད་བར་བོད་མི་བརྒྱ་ཙམ་ལ་གཉན་རིམས་དེ་ཕོག་ཡོད་པར་ཚོད་དཔག་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲོད་ནས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་གསུངས་སོང་།སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དབུས་གཉན་རིམས་སྔོན་འགོག་གི་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་ཁག་ཅིག་བཅས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དྲྭ་ཐོག་བརྒྱུད་དེ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཐོག་མར་མཆེད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་སྔོན་འགོག་ཆེད་འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གནང་སོང་བ་དང་། སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དམིགས་བསལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་གཉན་རིམས་སྔོན་འགོག་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་འབད་བཞིན་ཡོད་པ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བསྟི་གནས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེ་དེ་བཞིན་ཏོག་དབྱིབས་གཉམ་རིམས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ས་ཁོངས་སུ་ཚུད་མེད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ད་བར་བོད་མི་བརྒྱ་ཕྲག་ལ་གཉན་རིམས་དེ་ཕོག་ཡོད་ཀྱང་དེའི་ཁོངས་ནས་མང་ཆེ་བ་དྲག་སྐྱེད་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་སྟབས་བོད་མི་ཚོས་ཐུགས་ཁྲལ་མ་གནང་མི་དགོས་ཞེས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་།སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ད་དུང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་རྐྱེན་པས་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ལ་ཛ་དྲག་གི་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེན་འཕྲད་བཞིན་པའི་ཁྲོད་འདིར་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཁག དེ་བཞིན་བོད་པའི་ཚོགས་སྒེར་སོ་སོ་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱི་གཉན་རིམས་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་རྒྱབ་སྐྱོར་སླད་ཞལ་འདེབས་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་བཞིན་པ་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་བ་ཡོངས་ཀྱི་ཉིན་གི་གསོལ་ཕོགས་ཞལ་འདེབས་སུ་ཕུལ་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག གཞན་ཡང་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་བོད་མིའི་ཁྲོད་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་མནར་བཞིན་པའི་བོད་མི་གཅིག་ཀྱང་མེད་ཅེས་དང་ལྷག་དོན་ཉེ་ལམ་འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་ཞལ་འདེབས་གནང་བར་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད། གཉན་རིམས་སྔོན་འགོག་གི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་གནང་མུས་ཡིན་པ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་སོང་།རྩ་བའི་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་མང་པོར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་རྐྱེན་པས་མི་རྒྱུ་གཉིས་ཀར་གོད་ཆག་ཤུགས་ཆེན་ཕོག་བཞིན་པའི་ཁྲོད་འདིར་ཉེ་ལམ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོཌ་ནང་ཆགས་པའི་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་བཀྲིས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སྡེ། དེ་བཞིན་ས་གནས་མོན་གྷོ་གཞིས་ལས་ཁང་བཅས་ལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ཅུ་དགུ་དང་བཞི་སྟོང་ཐམ་པ་ཕུལ་འདུག ཀུན་བདེ་གླིང་དགེ་རྩ་ཚོགས་པས་ཀྱང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གཅིག་དང་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡེར་ཧིན་སྒོར་འབུམ་བཞི། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གཉིས་དང་དེ་མིན་མོན་གྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་གར་བ་དཔལ་འབྱོར་ཞན་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཆིག་སྟོང་ཙམ་ལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་བརྒྱད་ཀྱི་བཟའ་ཆས་སོགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་གནང་མུས་རེད་འདུགཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གིས་འབྲེལ་ཡོད་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་མཆོག་གི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་ཧིན་སྒོར་འབུམ་བཞི་དང་དེ་བཞིན་སྲིད་བློན་མོ་དཱི་མཆོག་གི་མཚོན་ཐོག་ལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་དྲུག དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཉན་རིམས་ངལ་སེལ་ཐབས་རྩར་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གསུམ་དང་ཧུན་སུར་གཞིས་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ས་གནས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ལ་འབུམ་གཅིག་བཅས་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད།འདི་ག་བཞུགས་སྒར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་༸སྐུ་བཅར་རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་དང་གནས་ཆུང་སྒྲ་དབྱངས་གླིང་གི་གྲྭ་ཚང་། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་དང་ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་། དེ་བཞིན་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་བཅས་ནས་མངའ་སྡེའིསྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་གྱི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་ཁྱོན་ཧིན་སྒོར་འབུམ་བཞི་དང་ཀཱངྒ་རཱ་རྫོང་དཔོན་གྱི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་ཁྱོན་ཧིན་སྒོར་འབུམ་བཅུ། དེ་བཞིན་སྲིད་བློན་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གཅིག་བཅས་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་རིང་གནས་ཆུང་སྒྲ་དབྱངས་གླིང་གི་གྲྭ་ཚང་གིས་དྷ་ས་ཁུལ་དུ་ཉིན་སླ་ལ་བརྟེན་མཁན་ཡུལ་མི་ཉམ་ཐག་ཁྱིམ་ཚང་ ༨༠༠ ལ་བཟའ་ཆས་སྦྱིན་གཏོང་གནང་སོང་།གཞན་ཡང་བཞུགས་སྒར་ཉེ་འདབས་སྦིར་རྙིང་དགོན་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླིང་འདུས་སྤྱི་ཡིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱིས་མཉན་རིམས་སྔོན་འགོག་གི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་ཁྱོན་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ལྔ། ལ་དྭགས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་ཡིས་འབུམ་གཅིག་དང་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་བཅུ། དེ་བཞིན་ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་བཞི་དང་ཁུལ་དེའི་མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་བརྒྱ་སྐོར་ཞིག་ལ་བཟའ་ཆས་སྦྱིན་གནང་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡེའི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ།

རྒྱ་ནག་གྲོང་ཁྱེར་ཝུ་ཧན་ནས་ཐོག་མར་མཆེད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་དེ་ད་ཆ་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ནང་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་བཞིན་པར་བརྟེན་རིམས་ནད་དེར་གདོང་ལེན་དང་བཅོས་ཐབས་སོགས་ཀྱི་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ནས་དམིགས་བསལ་མ་དངུལ་མཁོ་སྒྲུབ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གཙོས་གཡུང་དྲུང་བོན་སོགས་རིས་མེད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་ཁག་དང་བོད་པའི་ཚོགས་སྒེར་ཁག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡེར་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ལ་གདོང་ལེན་སླད་དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་མང་དག་ཅིག་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་དུས་ད་ལྟའང་དེ་ལྟར་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་འདུགརྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་༸སྐྱབས་རྗེ་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པས་ཀ་ན་ཊ་ཀའི་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་གྱི་མཚན་ཐོག་ཏུ་ཕྱག་བྲིས་ཕུལ་བའི་ནང་ད་ཆ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་རྐྱེན་པས་མི་མང་དག་ཅིག་ནད་དེས་མནར་བཞིན་པ་དང་དེ་བཞིན་དུ་མ་ཞིག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པས་དེར་ཐུགས་ཕམ་ཡོད་པ་གསུངས་པ་དང་སྒོས་རིམས་ནད་དེ་འགོག་ཐབས་སླད་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་སྐུ་ཞབས་མོ་དཱི་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་འོག་དབུས་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་། འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་སོགས་ནས་ཉིན་མཚན་བལྟོས་མེད་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པ་མ་ཟད་ལྷག་པར་ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེས་ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་མི་རྣམས་རིམས་ནད་དེ་ལས་སྐྱོབ་སླད་ལས་དོན་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོན་ཕྱིར་མངའ་སྡེ་བློན་ཆེན་གྱི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་ཧིན་སྒོར་འབུམ་བཅུ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བ་དང་ནད་ཡམས་དེ་མགྱོགས་མྱུར་ཞི་བར་སྨོན་འདུན་གནང་འདུགདེ་བཞིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་སྒང་ཏོག་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་མཚུར་ཕུ་བླ་བྲང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ལ་གདོང་ལེན་སླད་མངའ་སྡེ་བློན་ཆེན་གྱི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གསུམ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་འདུག དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་ཁ་སྔོན་ཚེས་ ༨ ཉིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ལྡེ་ར་ལྡུན་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་ཁུལ་དེའི་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་ཕྱག་ལས་གནང་ཁག་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་སྦྲགས། མངའ་སྡེ་བློན་ཆེན་གྱི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ལྔ་ཞལ་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་དང་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་དགེ་ལས་སློབ་མ་སོགས་ཀྱི་སར་ནས་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་ཚོར་ཟས་སྦྱིན་སླད་ཞལ་འདེབས་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གཉིས་ལྷག་བསྡུ་རུབ་གནང་འདུགརྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གིས་ཁ་སང་ཚེས་ ༩ ཉིན་ནད་ཡམས་འགོག་བཅོས་ཀྱི་ལས་གཞིའི་ཆ་ཤས་སུ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་བདུན་དང་ཁྲི་ལྔ་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་ལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གསུམ་དང་ཁྲི་ལྔ། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་འབུམ་གཉིས་དང་ཁྲི་ལྔ། མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་བོད་མིའི་ས་གནས་སུ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གཅིག་བཅས་ཞལ་འདེབས་གནང་འདུག བློ་གསལ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གིས་མངའ་སྡེ་གཞན་ནས་ཡོང་བའི་རྒྱ་གར་ལས་མི་དང་ས་གནས་བོད་མི་གཙོས་པའི་རྒྱ་གར་བ་དཔལ་འབྱོར་ཞན་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་ལ་བཟའ་ཆས་སོགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་གནང་མུས་རེད་འདུགཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་ཁོངས་སྦིར་བོད་ཚོགས་ནས་ཀྱང་མངའ་སྡེ་ནས་རིམས་ནད་དེར་གདོང་ལེན་གནང་ཕྱོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སྦྲགས་ཏེ་མངའ་སྡེ་བློན་ཆེན་གྱི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གཅིག་དང་།  དེ་བཞིནཀཱངྒ་རཱ་རྫོང་དཔོན་གྱི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་ཁྲི་ལྔ་ཞལ་འདེབས་གནང་འདུགགཞི་རྩའི་ཉེ་ལམ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བོད་མི་རྣམས་ནས་དང་བླངས་ཐོག་རང་རང་སོ་སོའི་མངའ་སྡེ་དང་དེ་བཞིན་སྲིད་བློན་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་ཞལ་འདེབས་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་དགོས་པའི་གཞེན་བསྐུལ་གནང་ཡོད་པ་དང་འདས་པའི་ཉིན་ཤས་ནས་བོད་པའི་བླ་སྤྲུལ་ཁག་དང་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་། གཞིས་ཆགས་སོ་སོ་ནས་མངའ་སྡེ་དང་དབུས་གཞུང་གཉིས་སུ་རིམས་ནད་དེར་གདོང་ལེན་དང་གཞུང་གི་ལས་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོན་ཕྱིར་ཞལ་འདེབས་དང་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་ཚོར་ཟས་སྦྱིན་སོགས་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ཕྱག་ལས་གནང་མུས་ཡིན་པ་རེད།རྩ་བའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་རྐྱེན་པས་ད་བར་འཛམ་གླིང་གི་མི་གྲངས་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་ལ་ནད་དེ་ཕོག་ཡོད་པ་དང་ཁྲི་དགུ་ལྷག་ཙམ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ། འབུམ་གསུམ་ལྷག་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་དོན་རྒྱ་གར་ནང་རིམས་ནད་དེ་ཕོག་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་འཕར་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དང་ད་བར་གྱི་གྲངས་ཐོར་གཞིགས་ན་རྒྱ་གར་ནང་མི་དྲུག་སྟོང་ལྷག་ལ་རིམས་ནད་དེ་ཕོག་ཡོད་པ་དང་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་འདས་གྲོངས་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་དྲག་སྐྱེད་དུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རིམས་ནད་ལ་གདོང་ལེན་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་གནང་བ།

རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཁྱབ་བརྡལ་བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་རྐྱེན་གྱིས་འཛམ་གླིང་གང་སར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་དཀའ་ངལ་རབས་དང་རིམ་པ་འཕྲད་མུས་ཡིན་པ་ལྟར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ནའང་ད་ཆ་རིམས་ནད་རྐྱེན་པས་མི་མང་གི་ཉིན་རེའི་བྱེད་ལས་ཁག་ལ་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཏེ་རང་ཁྱིམ་དུ་སྡོད་མུས་ཡིན་པའི་སྐབས་འདིར་བོད་མི་མང་ཚོགས་སྤྱི་དང་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་སོགས་ཀྱིས་རང་རང་སྡོད་སའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་ཟས་སྦྱིན་གནང་བ་དང་དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་མཆོག་གི་དབུལ་ཕོངས་ལ་དམིགས་པའི་ངལ་སེལ་གྱི་རོགས་དངུལ་ཐེབས་རྩ་བཅས་ལ་ཞལ་འདེབས་གནང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་འདུག གཡུང་དྲུང་བོན་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་བརྡལ་རྐྱེན་པས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་འདིར་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་བཞིན་པ་མ་ཟད་མི་མང་པོ་ཞིག་རིམས་ནད་འདིའི་རྐྱེན་གྱིས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པར་ཡོངས་གྲགས་གནང་སྟེ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་། དེ་བཞིན་སྨན་ཁང་ཁག་དང་ཉེན་རྟོག་རུ་ཁག་བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནང་རིམས་ནད་ཁྱབ་བརྡལ་ལ་གདོང་ལེན་གནང་བཞིན་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྨན་རི་ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་བཞིན་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་མཆོག་གི་དབུལ་ཕོངས་ལ་དམིགས་པའི་ངལ་སེལ་གྱི་རོགས་དངུལ་ཐེབས་རྩ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གཉིས་དང་དེ་བཞིན་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་རིམས་ནད་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གསུམ་བཅས་གནང་བ་མ་ཟད། ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༠༠ མ་ཟིན་ཙམ་ལ་ཉེར་མཁོའི་ཟས་རིགས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་གནང་འདུག དེ་བཞིན་ཧི་མཱ་ཅལ་གྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་གནས་པའི་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གླིང་དགོན་པས་ཀྱང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་རིམས་ནད་ཀྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་ཞལ་འདེབས་ཧིན་སྒོར་འབུམ་བཅོ་ལྔ་གནང་ཡོད་པ་ཟད་ནད་ཡམས་དོགས་གཞིའི་ཟུར་བཀག་གི་ལྟེ་གནས་སུ་ཡང་ཉེར་མཁོའི་བཟའ་བཅའ་རིགས་གནང་བ་དང་། གལ་ཏེ་ཛ་དྲག་ཆགས་པ་ཡིན་ན་དགོན་པའི་ངོས་ནས་རང་ལོ་སུམ་ཅུའི་འོག་གི་ན་གཞོན་དང་བླངས་པ་ ༣༠ ལྷག་གྲ་སྒྲིག་གིས་དགོས་ངེས་ཀྱི་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཡོངས་གྲགས་གནང་འདུག དེ་བཞིན་སྦིར་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ཀྱང་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་བཞིའི་ཞལ་འདེབས་གནང་འདུག གཞན་ཡང་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ཁམས་སྒར་གྲྭ་ཚང་། བཤད་གྲྭ། བྱང་ཆུབ་ལྗོངས་རྡོ་རྫོང་དགོན། བཙུན་དགོན་དོན་བརྒྱུད་གླིང་། བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས་ཀྱི་གཞིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་བཅས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་ལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་དྲུག་གི་ཞལ་འདེབས་གནང་བ་མ་ཟད། མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་གི་རིགས་ལ་ཉིན་རེའི་བཟའ་བཅའ་བཅས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་གནང་སྟེ་ཐེངས་འདིའི་རིམས་ནད་དོན་རྐྱེན་ཁྲོད་མདུན་བསྐྱོད་ཀྱིས་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་སྤྱི་དང་དེ་བཞིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐོག་ནས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་གི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་འདུག དེ་བཞིན་ལྷོ་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་པས་ཀྱང་རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་མཆོག་གི་དབུལ་ཕོངས་ལ་དམིགས་པའི་ངལ་སེལ་གྱི་རོགས་དངུལ་ཐེབས་རྩར་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀ་དང་ཀ་ན་ཊ་ཀའི་མངའ་སྡེ་གཞུང་ལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གཅིག་བཅས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་གནང་བ་མ་ཟད་ཁུལ་དེའི་ཉམ་ཐག་པ་རྣམས་ལ་བཟའ་བཅའ་རིགས་ཀྱི་རོགས་རམ་གནང་འདུག རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་བོད་རིགས་འདུས་སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ལྡེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་དུ་ས་སྐྱ་མཐོ་སློབ། ས་སྐྱ་སྨོན་ལམ་ཐེབས་རྩ་ཁང་། དེ་བཞིན་སྒྲོལ་མ་ཕོ་བྲང་ཚོགས་པ་དང་ས་སྐྱ་དབུས་ལྟེ་གནས་ཁང་སོགས་ཀྱིས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཨོ་ཊྲར་ཁཱན་ཌ་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་བློན་ཆེན་གྱི་མཚན་ཐོག་ཏུ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༢༣ ལྷག་གི་ཞལ་འདེབས་གནང་སྟེ་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཀུན་གྱིས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་གི་ཕྱག་ལས་རྒྱ་ཆེར་གནང་བཞིན་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་འདུག...

Latest news

- Advertisement -spot_img