Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གཞན་གྱི་དཀའ་སྡུག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་རྒྱུ་ནི་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་གྲོས་མོལ་གྱི་གཞི་རྟེན་ཡིན་པ་ལམ་སྟོན་བསྩལ་འདུག

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

དེ་རིང་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་སྔ་དྲོ་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སུད་སིའི་རྒྱལ་ས་སྦེན་ནང་དུ་ཁུལ་དེའི་མང་ཚོགས་ཆིག་སྟོང་ཙམ་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་ཛ་དྲག་གི་དཀའ་ངལ་ཁྲོད་གྲོས་མོལ་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་དགོས་གལ་ཞེས་པ2016-10-12-bern_g02-photomanuelbauer_sd22516-1འི་བརྗོད་གཞི་ཐོག་བཀའ་སློབ་བཀྲིན་བསྩལ་འདུག

སྐབས་དེར་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་གྲོས་མོལ་དང་གཞན་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་རྒྱུའི་གལ་གནད་སྐོར་དང་འབྲེལ། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་མི་ཕན་ཚུན་དང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁུལ་དབར་ལ་མི་མཐུན་པ་བྱུང་མཚམས་དེར་ལམ་སེང་དྲག་པོའི་སྟོབས་ཤུགས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གྱི་ཀུན་སློང་བཅངས་ཡོད་པ་དེས། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དང་འཛམ་གླིང་འདི་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པ་མངོན་གསལ་ཆགས་ཡོད་སྟབས། འདས་པའི་ཉམས་མྱོང་ལས་དྲག་པོའི་སྟོབས་ཤུགས་བེད་སྤྱོད་པ་བྱ་རྒྱུ་ནི་དུས་ཚོད་ལས་འདས་ཤིང་མི་དགོས་པ་ཞིག་དང་ལྷག་པར་དུ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའི་བསམ་བློ་མེད་པའི་སྐྱོན་ཆ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་བཀའ་གནང་འདུག

ཁྱད་པར་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དེ་རིང་སང་ཉིན་འཛམ་གླིང་ནང་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་མིས་བཟོས་པ་ཤག་སྟགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། དཀའ་ངལ་དེ་དག་མི་རང་གིས་སེལ་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་ཀུན་གཅིག་ལ་གཅིག་རྟེན་དང་འདི་བཞིན་འགྲོ་བ་མི་དུང་ཕྱུང་ ༧༠ ཡོད་པ་ཚང་མ་མི་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པར་བརྟེན། རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གྱི་བསམ་བློ་དེ་ཡེ་ནས་དོར་ཏེ་གཉིས་སྨན་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་ཐོག་གཞན་གྱི་དཀའ་2016-10-12-bern_g04-photomanuelbauer_sd22691སྡུག་ལ་བསམ་ཤེས་ཀྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་རྒྱུ་ནི་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་གྲོས་མོལ་གྱི་གཞི་རྟེན་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལྟར་གནང་ཐུབ་ཚེ་ད་ལྟའི་དུས་རབས་ ༢༡ པ་དེ་གྲོལ་མོལ་གྱི་དུས་རབས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཐུབ་ངེས་ཡིན་པ་བཀའ་བསྩལ་འདུག

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་གྲུབ་རྗེས་ཉིན་དགུང་རྒྱལ་ས་སྦེན་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མགོན་པོ་མཆོག་ལ་གཞུང་འབྲེལ་ལྗགས་སྨིན་གསོལ་སྟོན་འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།

མཛད་འཆར་གཞིགས་ན། སང་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཛུ་རིག་ནང་ས་གནས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་དང་སློན་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལས་མཛད་པའི་སྒོམ་རིམ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ལས་སྒོམ་རིམ་བར་པ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་བཅས་ཀྱི་བཀའ་ཆོས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་རྒྱུ་དང་། སུད་སི་བོད་རིགས་མི་རྣམས་ནས་༸གང་ཉིད་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།