Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ལ་དྭགས་ནང་ཚོགས་དང་དགོན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་དགྱེས་སྟོན་ལྗགས་སྨིན་འདེགས་འབུལ། 

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

དེ་རིང་སྔ་དྲོ་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དྭགས་ལྕོག་ལམ་སར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ལ་དྭགས་དགོན་ཚོགས་ཀྱི་དགོན་པ་གསར་པར་ཆིབས་སྒྱུར་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ་དང་། ཉིན་གུང་དཔེ་ཐུབ་སྤང་ལྗོངས་སུ་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་ཕྱིར་དགྱེས་སྟོན་ལྗགས་སྨིན་འདེགས་འབུལ་ཞུས་འདུག དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལྕོག་ལམ་སར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ Dharma Centre ལ་ཆིབས་སྒྱུར་བཀྲིན་བསྐྱངས་ནས་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་༸དཔལ་ནཱ་ལེནྡཱ་ནས་མཆེད་པའི་བོད་ཀྱི་རིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་རྣམས་ལ་རིགས་པས་དཔྱད་དེ་སློབ་གཉེར་གནང་གལ་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་དེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཆགས་ཡོད་སྟབས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སེམས་པ་བཟང་པོ་གྱིས་ཤིག་ཞེས་བཀའ་སློབ་བཀྲིན་སྩལ་ཡོད་སྐོར་ལ་དྭགས་དགོན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཨཱཙཱརྱ་བསྟན་འཛིན་དབང་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་སོང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྔ་དྲོའི་མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་རྗེས་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་གསོལ་འདེབས་ཞུ་མཁན་ལ་དྭགས་ནང་ཚོགས་དང་དགོན་ཚོགས་གཉིས་ནས་དཔེ་ཐུབ་ཀྱི་སྤང་ལྗོངས་ཆེན་མོ་ཞིག་ཏུ་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་མཚོན་ཕྱིར་དགྱེས་སྟོན་ལྗགས་སྨིན་འདེགས་འབུལ་གྱི་མཛད་ཚོགས་ཡོད།སྐབས་དེར་ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་ལོ་ན་བརྒྱད་ཅུ་ཡན་གྱི་བགྲེས་སོང་ ༡༥༠༠ ལྷག་ལ་མགྲོན་བརྡ་ཕུལ་འབྱོར་བཞིན་ཆེད་བཅར་ཞུ་པ་ཡོངས་ལ་མགོན་པོ་མཆོག་གིས་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་བཀྲིན་སྩལ་བ་མ་ཟད། ལ་དྭགས་ཡུལ་མི་དང་ལ་དྭགས་གླེ་དང་བྱང་ཐང་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བསོད་ནམས་གླིང་བོད་མི་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་གིས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྐང་བྲོ་གླུ་གཞས་ཁག་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་འདུགམཛད་སྒོ་ཐོག་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་ཧ་ཅང་བདག་གཉེར་ལེགས་པོ་གནང་བཞིན་པར་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་མཛད་པ་དང་སྦྲགས། ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་རིགས་པས་དཔྱད་དེ་སློབ་གཉེར་གནང་དགོས་པར་བཀའ་སྩལ་ཡོད།གཞི་རྩའི་ཁ་ཉིན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གླེ་ཁུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཐུབ་བསྟན་གླིང་དགོན་པའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་པར་རབ་གནས་དབུ་འབྱེད་མཛད་ཟིན་རྗེས་ལྕོག་ལམ་སར་ཉེ་འདབས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ Sindhu Ghat ལ་ལ་དྭགས་རང་སྐྱོང་རི་ལྗོངས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཉིན་གུང་ལྗགས་སྨིན་རྒྱས་པ་ཞིག་འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐབས་དེར་འཛམ་གླིང་གི་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་པའི་ཁྲོད་དུ་སྙིང་རྗེ་དང་ཆོལ་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སྤེལ་བའི་སྒོ་ནས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་བསྐྲུན་དགོས་པ་མ་ཟད། ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་ཁྲོད་དུའང་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ། བདེ་སྐྱིད་སོགས་སློབ་ཁྲིད་གནང་དགོས་པར་ལམ་སྟོན་བཀྲིན་སྩལ་འདུགཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དྭགས་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་རྒྱལ་ས་གླེ་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཆིབས་སྒྱུར་མཛད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༸སྐུ་པར་ཁག་གི་བདག་དབང་༸སྐུ་སྒེར་ཡིག་ལ་ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།