fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

སྤྱི་མང་ཐོབ་ཐང་གི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས།

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 4 times, 1 visits today)

ཨ་རིའི་སིལ་སྤོལ་རྩེད་འགྲན་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ Enes Kanter Freedom ལགས་ཀྱིས་ཁོང་ནས་གང་མགྱོགས་རྒྱ་ནག་དང་ཊར་ཀི་ལྟ་བུའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་སླད་ཐེབས་རྩ་ཁང་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་འདུག སྐུ་ཞབས་ Enes Kanter Freedom ལགས་ཀྱིས་འཕྲུལ་སྒྲ་དྲ་ལམ་ཐོག་སྤྱི་མང་ཐོབ་ཐང་གི་ཐེབས་རྩ་ཁང་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོད་རང་དབང་དང་ཞི་འཇགས། དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་ངལ་བ་སེལ་ཐབས། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་གོང་མཐོར་བཅས་ལ་ཆེད་དམིགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག་པ་དང་། རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉིན་ Capitol Hill དུ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ་བརྒྱུད་ཐེབས་རྩ་ཁང་དབུ་འབྱེད་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག

ཁོང་གིས་ Washington Times གསར་ཁང་ལ་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ང་ལ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཡིན་ནམ་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཅར་འདྲི་གནང་གི་འདུག་ཀྱང་། རང་ཉིད་ནི་དྲང་བདེན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཞིག་དང་ཕྱོགས་གཏོགས་གང་གི་ཁོངས་སུ་ཞུགས་འདོད་མེད། ལྷག་པར་དྲང་བདེན་གྱི་དོན་དུ་ཡོད་ཚོད་བློས་བཏང་དགོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག གཞི་རྩའི་སྐུ་ཞབས་ Enes Kanter Freedom ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་དང་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་མི་རིགས་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ཡོངས་གྲགས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་རིམ་པ་གནང་རྐྱེན་རྒྱ་གཞུང་ནས་དེ་སྔ་ཁོང་གི་རུ་ཁག་ Boston Celtics གི་རྩེད་མོ་ཡོངས་རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ནང་རྒྱང་བསྲིང་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།སིལ་སྤོལ་རུ་ཁག་ Boston Celtics གིས་ཁོང་ Houston Rockets རུ་ཁག་ལ་ཚོང་འབྲེལ་བྱས་པ་དང་མཐར་སིལ་སྤོལ་རུ་ཁག་དེས་ཀྱང་ཉར་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད།    ཁོང་གིས་གལ་ཏེ་ངས་ཊར་ཀིའི་གནད་དོན་གཅིག་པུ་བཤད་པ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་མ་བཤད་ཚེ་ད་ལྟའི་ཆར་སིལ་སྤོལ་རྩེད་འགྲན་ནང་མུ་མཐུད་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད་ངེས་རེད་ཅེས་དང་། ལྷག་དོན་ཁོང་གིས་སིལ་སྤོལ་རྩེད་འགྲན་རུ་ཁག་གི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ནི་དངུལ་དང་ཚོང་ཁོ་ནར་དམིགས་པ་མ་གཏོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་དོ་ཁུར་དང་དོ་སྣང་གནང་གི་མེད་ཅེས་གསུངས་འདུག

(Visited 415 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།