Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་དང་སྐྱབས་བཅོལ་བ་གཉིས་དབྱེ་བ་གསལ་པོ་ཕྱེ་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོང་།

Tibetan News Headlines

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཉེན་རྟོག་པའི་སྡེ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
 • རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་ཐབས་སུ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས།
 • སྤྱི་འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཁག་གསུམ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གནང་བཞིན་པ།
 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཡོ་རོབ་སེ་པེན་གྲོང་ཁྱེར་སྦར་སེ་ལོ་ནའི་བོད་མིར་གསུང་བཤད།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭའི་བརྒྱུད་བོད་ནག་སུབ་གཏོང་བཞིན་པར་འགོག་རྒོལ་གནང་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱ་རིགས་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་བཅིངས་གྲོལ་དམག་སྦྱོང་སྤྲོད་བཞིན་པར་མངོན་གསལ།

Wednesday 29/11/2023

 • Dalai Lama meets head of Himachal police officer and other ranks
 • Telo Rinpoche urges end to religious persecution in Tibet at IRFBA Ministerial in Prague
 • Tibetan MPs embark on advocacy programs in northern India
 • Sikyong Penpa Tsering addresses Tibetan community in Barcelona, Spain
 • China’s chief weapon in quashing identity of Tibetan people is not dystopian camps, but residential schools
 • In China, athletes as young as 7 in military training to ‘create iron army’

དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉིན་ལྔ་པའི་ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་མི་སེར་བཞེས་པའི་གནད་དོན་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་སྐབས། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་དང་སྐྱབས་བཅོལ་བ་གཉིས་དབྱེ་བ་གསལ་པོ་ཕྱེ་དགོས་པ་དང། རྒྱ་གར་གྱི་མི་སེར་བཞེས་ན་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ཐོབ་ཐང་ལེན་ཆོག་གི་མེད་སྟབས། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀོད་ཁྱབ་འདིར་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུང་སོང།

དེ་ཡང་འདས་པའི་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་རིམ་པའི་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་སྤྱི་ཡོངས་བགྲོ་གླེང་སྐོར་ལས་འཕྲོས་སྟེ་སྤྱི་འཐུས་མང་དག་ཞིག་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་མི་སེར་བཞེས་པ་དེས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་དོ་ཕོག་ཇི་འདྲ་གཏོང་མིན་ཐད་ལ་འདྲི་རྩད་ནན་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

དེ་རིང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་གནད་དོན་དེའི་ཐད་ལན་འདེབས་གནང་སྐབས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཡུལ་དེའི་མི་སེར་བཞེས་མཁན་ཚོས་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ཐོབ་ཐང་ལེན་ཆོག་གི་མེད་པ་བཟོས་ཡོད་པ་བཞིན།ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་ཁྲིམས་འཁུར་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀོད་ཁྱབ་ལ་གུས་བཀུར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཆ་དེ་དག་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་སྐྱབས་བཅོལ་བར་གནང་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། གནད་དོན་དེའི་ཐོག་དོ་དག་སོ་སོས་སྔོན་ཚུད་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ནན་བརྗིད་གནང་ཡོད།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ད་དུང་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་རོགས་དངུལ་ཁག་རྒྱ་གར་གྱི་མི་སེར་ཡོད་མཁན་ཞིག་ལ་ཕུལ་ན་ཁྲིམས་དང་བཟང་སྤྱོད་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། མི་སེར་ཞུ་དང་མ་ཞུ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡིན་པས་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཞིག་གི་ངོས་ནས་མི་སེར་བྱེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དེ་བཞིན་མི་སེར་མ་བྱེད་ཅེས་ཞུ་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅེས་གསལ་བཤད་གནང་པ་དང་ཆབས་ཅིག རྒྱ་གར་གྱི་མི་སེར་ཐོབ་ཐང་ལེན་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་ན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་རིམ་པས་མང་ཚོགས་ཁྲོད་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་རུ་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་སོང་།

རྩ་བའི་འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་གར་ནང་གི་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མི་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁྲིམ་ནང་གསལ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཁག་གི་གཞིར་བཟུང་ཁྲིམས་ཁང་བརྒྱུད་རང་ཉིད་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་མི་སེར་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་དང་སྦྲགས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཕྱིར་སྐྱོད་ལག་འཁྱེར་རྩོད་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། རྒྱ་གར་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཉེ་བའི་ཆར་ས་གནས་ཕྱིར་སྐྱོད་ལག་འཁྱེར་ལས་ཁུངས་ཡོངས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནས་ ༡༩༨༧ བར་གྱི་དུས་བཀག་ཁྲོད་རྒྱ་གར་ནང་སྐྱེས་པའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཡུལ་དེའི་ཕྱིར་སྐྱོད་ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་། ཁོང་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱིར་སྐྱོད་ལག་འཁྱེར་བཟོ་ཆེད་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་པའི་དོན་ཚན་བཞི་ཅན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཁག་ལེགས་གྲུབ་དགོས་པའི་ཡིག་ལན་གནང་པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ན། བོད་མི་དེ་དག་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཐོབ་ཁུངས་ཁག་ཏུ་བཞུགས་མི་ཆོག་པ་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་གནང་ཁག་ལོངས་སུ་སྤྱོད་མི་ཆོག་པ་སོགས་ཆེད་བཏོན་གནང་ཡོད་པ་རེད།

དེ་རིང་གི་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་གཞན་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་སྤྱི་འཐུས་མང་ཆེ་བ་དང་དེའི་ནང་ནས་བེུད་ཚོས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་མོ་དེ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བེུད་ཀྱི་ཉིན་མོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་པའི་གནད་དོན་ཐོག་འགྲིག་མིན་དང་དེའི་ཚབ་ཏུ་བེུད་སྒེར་ལངས་ཀྱི་ཉིན་མོ་ཞེས་གཞུང་འབྲེལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་པར་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བེུད་ནུས་སྟོབས་དང་བེུད་སྒེར་ལངས་ལ་ཕན་ན་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་ཉིན་མོ་དེ་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་བོད་ཀྱི་བེུད་སྒེར་ལངས་ཉིན་མོ་དེ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་བཀའ་ཤག་རིམ་པའི་ལངས་ཕྱོགས་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྒེར་ལངས་གནང་པར་བརྟེན་ནས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཉིན་མོར་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་ན་ཚོགས་པ་གཞན་ཡང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་ཁྱད་ཉིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།

གཞན་ཡང་དེ་རིང་གི་གྲོས་ཚོགས་སུ་སྲོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་སྐོར། དེ་བཞིན་སྐྱེས་ལྡན་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་དང་ཉམ་ཐག་ནང་མ་ཚུད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཛ་དྲག་མ་དངུལ་ཟུར་འཇོག་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་གི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གནང་སོང་བ་དང་ཉིན་རྒྱབ་ཏུ་གྲོས་ཚོགས་བར་མཚམས་བཞག་ནས་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་བཞུགས་མོལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།