Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཁྲིམས་འཆར་བཏོན་གནང་བ།

Tibetan News Headlines

  • Himachal Government schools to implement SEE learning
  • Dalai Lama grants an audience to Tibet supporters from Japan
  • Mass relocations of Tibetans not voluntary, villagers coerced by extreme pressure: HRW
  • Three-day Tibetan settlement cooperative’s conference begins in Dharamshala
  • Idea to Execution: Dalai Lama College hosts EntrepExpo

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༢

  • ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ནང་ SEE ཤེས་ཡོན་ལག་བསྟར་དབུ་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་མཛད་སྒོ་ཞིག་འཚོགས་སོང་།
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་འོང་སྐུ་ཚབ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་བ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་གནོན་ཤུགས་འོག་བོད་མི་རྣམས་བཙན་གྱིས་གཞིས་སྤོས་བྱེད་བཞིན་པ་ར་སྤྲོད་གནང་འདུག
  • བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
  • ཏྰ་ལའི་བླ་མའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་ཚོང་རིགས་ཁྲོམ་སྟོན་གནང་འདུག

ཁ་སང་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མར་ཡུན་རིང་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ CECC ཞེས་ཨ་རིའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ཐོག་གི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཨ་རིའི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ JimMcgovern ལགས་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྣེ་ཁྲིད་པ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Michael McCaul ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ Promoting a Resolution to the Tibet-China Conflict Act ཞེས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་དབྱེ་མེད་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ཞེས་པ་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་འདུགཁྲིམས་འཆར་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་འོག་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་དུས་ད་ལྟའང་ཐག་གཅོད་མ་ཟིན་པར་ལུས་ཡོད་པ་དང་བོད་མི་རྣམས་ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན། དེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གམ་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དུ་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་མ་གནང་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་བོད་ཐོག་བདག་དབང་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་བཞིན་པ་དེ་འཁྱོག་བཤད་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་སོགས་འཁོད་འདུག

ཁྲིམས་འཆར་དེས་ཨ་རི་སྲིད་གཞུང་གི་བཞེངས་ཕྱོགས་མངོན་གསལ་གནང་བའི་ཐོག་ནས་ཨ་རིའི་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པར་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་དང་བོད་དོན། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཅས་ལ་འཁྱོག་བཤད་སྤེལ་བཞིན་པར་གདོང་ལེན་གྱི་ནུས་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། བོད་ཅེས་པ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར། ཀན་སུའུ་དང་ཟི་ཁྲོན། མཚོ་སྔོན་དང་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་ཁག་གི་ནང་འཆར་འགོད་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཀྱང་དེ་མཚུངས་ཡིན་པ་མངོན་གསལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་འཁོད་འདུག

ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཁྲིམས་འཆར་འདོན་སྤེལ་གྱི་ལས་རིམ་གྲུབ་མ་ཐག་ཏུ་བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གྲུབ་ལགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་བར་བརྒལ་ཚོགས་གཙོ་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་དེར་དགའ་བསུ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྙན་ཐུང་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་སྟེ། གཏམ་བཟང་དེ་ཡོངས་གྲགས་གནང་འདུག་པར་ཁོང་གཉིས་ནས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མ་དང་སྒོས་ཁྲིམས་འཆར་འདོན་སྤེལ་གནང་མཁན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ JimMcgovern ལགས་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Michael McCaul ལགས་རྣམ་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ། གྲོས་ཚོགས་སུ་ཁྲིམས་འཆར་དེ་ལྟ་བུ་འདོན་སྤེལ་གནང་བ་ནི་ཨ་རིའི་ངོས་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐད་མུ་མཐུད་ནས་མདུན་སྐྱོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་ཞིག་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཁྲིམས་འཆར་འདིའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་བདག་དབང་རྩོད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ཀྱི་བདག་དབང་མེད་པ་དང་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་མ་ཐུབ་པ་དེ་མུར་ལུས་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་བོད་མི་དང་ལྷན་དུ་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་བརྒྱུད་དེ་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་མ་སེལ་བར་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ཀྱི་བདག་དབང་གང་ཡང་མེད་ཅེས་མངོན་གསལ་གནང་གི་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཁྲིམས་འཆར་འདོན་སྤེལ་གནང་བ་དང་འབྲེལ་ཏེ། སྐུ་ཞབས་ Jim Mcgovern ལགས་ཀྱིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་དེ་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་སེལ་ཐུབ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཨ་རི་གཞུང་གི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ལ་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་ཡང་ཡང་གནང་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ནའང་། ད་བར་རྒྱ་ནག་གི་ངོས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཁོ་ན་བྱས་པར་བརྟེན་གྲུབ་འབྲས་སོན་མེད་སྐོར་དང་འབྲེལ། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་དབྱེ་མེད་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལ་བརྩི་སྲུང་དང་རྒྱ་ནག་གི་འཁྱོག་བཤད་ལ་གདོང་ལེན་གནང་སྟེ། ཨ་རི་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་སྲ་བརྟན་བཟོས་ནས་བོད་རྒྱ་ཕྱོགས་གཉིས་དབར་འབྲེལ་མོལ་གནང་སྟེ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་བར་དམིགས་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག

དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Michael McCaul ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་ད་བར་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྤེལ་བ་བརྒྱུད་བོད་ཐོག་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བདག་དབང་རྩོད་པ་དང་། བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྩི་མེད་བཏང་བའི་གནད་དོན་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་མིའི་རང་དབང་འཕྲོག་ནས་ལོ་རྒྱུས་ལོག་བཤད་བྱས་ཁག་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲུང་དང་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་རིན་ཐང་ལ་ཉེན་འཚབ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག ད་རེས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་དེས་བོད་མི་རྣམས་ལ་མ་འོངས་ཕུགས་བསམ་ལ་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ཀྱི་བདག་དབང་ཡོད་པའི་འཁྱོག་བཤད་ལ་གདོང་ལེན་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་བཟོ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུགཁོང་གིས་ད་དུང་ད་རེས་སྐུ་ཞབས་ McCaul ཁོང་ནས་ Jim Mcgovern ལགས་དང་ལྷན་དུ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་ཆེད་བཏོན་གནང་ཐུབ་པར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞེས་དང་། ཁྲིམས་འཆར་འདིས་ཨ་རིའི་ངོས་ནས་བོད་མི་རྣམས་ནམ་ཡང་བརྗེད་ཐབས་མེད་པ་དང་། བོད་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་འཁྱོག་བཤད་ལ་གདོང་ལེན་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བརྡ་ལན་ཞིག་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཁྲིམས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འབྲེལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་བདག་དབང་རྩོད་བཞིན་པ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་དམངས་གཉིས་ནས་དེ་བས་ཀྱང་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ལ་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ཞེས་ནན་བཤད་བྱེད་འཇུག་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ལས་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ཀྱི་བདག་དབང་མེད་པ་མངོན་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

ཁྲིམས་འཆར་འདིས་ཨ་རི་གཞུང་གིས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་ལ་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུ་དང་བོད་མི་རྣམས་ལ་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཐོག་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གནང་ངེས་ཡིན་པ་གསུངས་ཏེ། ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་འདུགདེ་བཞིན་ཉེ་ཆར་ཨ་རི་ནང་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐོག ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ Nancy Pelosi མཆོག་གིས་ཨ་རི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་དབྱེ་མེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་འཆར་དེས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མངོན་གསལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་དེ་ཞི་བའི་ངང་ནས་སེལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད།

ཉེ་ཆར་ཟླ་བ་སྔོན་མར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བདེན་དཔང་གི་ཉན་ཞིབ་ལས་རིམ་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩོད་རྙོག་འདུམ་འགྲིག་གི་ལས་དོན་གནང་མཁན་དང་བོད་རིག་པའི་མཁས་པ་ Michael Van Walt ལགས་དང་་རྒྱ་རིགས་ལོ་རྒྱུས་རིག་པའི་སློབ་དཔོན་དང་ཉམས་ཞིབ་པ་ Hon-Shiang Lau ལགས་བཅས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ཀྱི་བདག་དབང་མེད་པ་ཆེས་གསལ་བཏོན་གནང་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།