Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

Day 12

གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པ་མཇུག་སྒྲིལ་དང་འབྲེལ་ནས་གྲོས་ཚོགས་འཕར་མ་འཚོགས་རྒྱུ།

དེ་རིང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་སྔོན་རྩིས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཡོངས་རྫོགས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་སོང་།

Latest news