Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཅེཀ་རིག་གཞུང་བློན་ཆེན་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་རྐྱེན་ཅེཀ་གཞུང་ནས་གཟེངས་རྟགས་ཕྱིར་འཐེན།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

ཅེཀ་རིག་གཞུང་བློན་ཆེན་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཅེཀ་གཞུང་ནས་ཁོང་གི་ཨ་ཁུ་ལགས་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་ཞིག་འབུལ་འཆར་ཡོད་པ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་སྟབས། ཡུལ་དེའི་མང་ཚོགས་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་གིས་དེར་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏོ2016-10-17-czech-g10-dsc09591ན་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་འདུག

དེའང་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་བློན་ཆེན་ Daniel Herman མཆོག་གིས་རྒྱལ་ས་ Prague ནང་དུ་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ལྷན་མཇལ་ཞུས་རྐྱེན་ཁོང་གི་ཨ་ཁུ་སྐུ་ཞབས་ George Brady ལགས་སུ་ཅེཀ་སྲིད་འཛིན་ Milos Zeman མཆོག་གྱི་ཕྱག་ནས་ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་ཤིག་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་སྟབས། ཡུལ་དེའི་མང་ཚོགས་ནས་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་པ་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་པ་མ་ཟད། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་གིས་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་མཚོན་ཕྱིར་དེ་རིང་གཟེངས་རྟགས་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་སྒོར་བཅར་རྒྱུ་མིན་ཅེས་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་གནང་འདུག

རྩ་བའི་སྐུ་ George Brady ལགས་ནི་ Czechoslovakia ནང་དུ་སྐུ་ཁྲུངས22་ཞིང་སྐབས་དེར་འཇར་མ་ནིའི་དབང་ཆ་གཅིག་བསྡུས་པ་ཧིཊ་ལར་གྱི་སྣེ་ཁྲིད་པའི་ Nazi དམག་མིས་ Jew མི་རིགས་རྩ་གཏོར་གྱི་སྡུག་སྦྱོང་མྱངས་རྗེས་ཁོང་ཁེ་ན་ཌར་གནས་སྤོས་གནང་སྟེ། ཡུལ་དེར་ཆུ་ལམ་བཟོ་སྒྲིག་གི་བཟོ་ལས་ཁང་བཙུགས་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོད་འགྲོ་བ་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ Holocaust འམ་ jew མི་རིགས་རྩ་མེད་བཟོས་པའི་མུན་ནག་གི་དུས་ཚོད་དེ་དྲན་གསོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་རླབས་ཆེན་སྣ་མང་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་ལྟར། ཉེ་སྔོན་ཅེཀ་གཞུང་གི་ངོས་ནས་དེ་རིང་ཚེས་ ༢༨ སྟེ་ཅེཀ་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཉིན་མོ་དེ་རྗེས་དྲན་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་བྱས་རྗེས་ཅན་གྱི་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་དང་ལྷན་ཁོང་ལ་གཞུང་འབྲེལ་གསོལ་སྟོན་ཞིག་གི་ཐོག་ཅེཀ་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གྱི་ཕྱག་ནས་ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་དེ་འབུལ་བཞེས་གནང་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པ་རེད་འདུག

འོན་ཀྱང་ Brady ལགས་ཀྱི་ཚ་བོ་ཅེཀ་རིག་གཞུང་བློན་ཆེན་ Daniel Herman ལགས་ཀྱིས་ཉེ་ཆར་ཡུལ་དེའི་གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་གསུངས་པར་གཞིགས་ན། དེ་སྔོན་༸གོང་ས་མཆོག་ཡུལ་དེར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་ཅེཀ་སྲིད་འཛིན་ Milos Zeman ལགས་ཀྱིས་སྐུ་ Daniel ཁོང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་མཇལཞུས་ཚེ་ཁོང་གི་ཨ་ཁུ་ལགས་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་རྒྱུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་ཡོད་པ་དང་། རྗེས་སུ་ཁོང་གི་ཨ་ཁུས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་དངོས་སུ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པར་བརྟེན་ Cezch གཞུང་གིས་གཟེངས་རྟགས་དེ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་པའི་བརྡ་ལན་ཞིག་འབྱོར་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱུལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་བློན་ཆེན་ Andrej Babis ལགས་ཀྱི་གསུངས་པར་སྲིད་འཛིན་ Zeman ལགས་ཀྱིས་རིག་གཞུང་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་མེད་སྐོར་གab0f847b-c2e8-4c72-bee3-e381479d354e_cx5_cy5_cw95_w610_r1_s_r1སུངས་པ་དང། ཕྱིས་སུ་ཁོང་གི་ཨ་ཁུ་ George Brady ལགས་ལ་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཆར་ཡོད་པ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་གཉིས་ཀ་བདེན་པ་ཡིན་ཀྱང་། གནད་དོན་དེ་གཉིས་དབར་བ་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག

འོན་ཀྱང་སྐུ་ཞབས་ Brady མཆོག་ལ་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་མེད་སྟབས་ཡུལ་དེའི་མང་ཚོགས་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་ཅིག་དེར་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེའི་ཚབ་ཏུ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་བྱ་དགའ་གཞན་མང་དག་ཞིག་འབུལ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པ་དང། སྐུ་ཞབས་ Brady མཆོག་རང་ཉིད་ནས་བྱ་དགའ་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་མང་གྲགས་སྟབས་ཁོང་ནས་དེ་དག་ཚང་མར་བཅར་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

ཅེཀ་གཞུང་གི་ཐག་གཅོད་གནང་པ་དེར་རྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མཁན་ཁོངས་སུ་ཅེཀ་རྒྱལ་ས་ Prague གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་སྐུ་ཞབས་ Adriana Krnacova ལགས་ཀྱིས་སྐུ་ཞབས་ Brady ལགས་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐད་ཁོང་རང་ཉིད་ངོ་ཚ་པོ་ཞེ་དྲགས་བྱུང་སྟབས། ཁོང་གིས་ཁོང་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པའི་དབང་ཆ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་ཐོག་ནས་སྐུ་ཞབས་ Brady ལགས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་མཚོན་ཆེད་ Prague གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལྡེ་མིག་གཅིག་དimagesབུལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག དེ་བཞིན་ Cezch གཞུང་གི་བློན་ཆེན་བཞི་ནས་དེ་རིང་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གཞུང་འབྲེལ་གསོལ་སྟོན་ཐོག་བཅར་རྒྱུ་མིན་པ་མ་ཟད། དེའི་ཚབ་ཏུ་ཅེཀ་གཞུང་གི་ཐག་གཅོད་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེད་ལོགས་སུ་ལྷན་འཛོམས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་འདུག

རྩ་བའི་སྲིད་འཛིན་ Zeman མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ George Brady ལགས་སུ་བསྩལ་རྒྱུའི་ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་ཕྱིར་འཐེན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་རྗེས་མང་ཚོགས་ཁྲོད་ནས་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐུ་ཞབས་ Brady ལགས་ནས་ Cezch གཞུང་གིས་ཁོང་ལ་དབུལ་རྒྱུའི་གཟེངས་རྟགས་དེ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་ཟིན་ཀྱང་སླར་དེ་ལྟར་དབུལ་ཡང་ཁོང་གིས་བཞེས་རྒྱུ་མིན་པ་ཐུགས་ཐག་བཅད་ཟིན་ཡོད་པ་རེད་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།