fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

ནོ་སྦེལ་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ཐེ་ཝན་གྱི་ཚན་རིག་པའི་གསུང་བཤད་བཀག་སྡོམ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།  

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 4 times, 1 visits today)

འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་ཚོགས་པའི་ནོ་སྦེལ་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་རྣམ་ཀུན་ནས་ཐེ་ཝན་གྱི་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཐེ་ཝན་མི་རིགས་ཡིན་པ་ཨ་རིའི་ཁེལ་ཕོར་ནི་ཡའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་རྫས་སྦྱོར་རིག་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་ Yuan Tseh Lee མཆོག་རྣམ་གཉིས་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་ལྟར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷན་ཚོགས་དེ་མ་གནང་བའི་སྔ་རོལ་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་ནང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཁ་པར་དང་ལྷག་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྔ་ཉིན་དེར་གློག་འཕྲིན་བཏང་སྟེ་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་བཤད་མཛད་རིམ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་ཞུ་དགོས་པའི་གནོན་ཤུགས་བསྟུད་མར་སྤྲད་འདུགནོ་སྦེལ་ཐེབས་རྩ་ཁང་དང་ལྷན་དུ་འདི་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་དེ་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚན་རིག་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་ངོས་ནས་ཁ་པར་དང་གློག་འཕྲིན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནོན་ཤུགས་ཇི་ལྟར་སྤྲད་མིན་ར་འཕྲོད་གནང་ཡོད་པ་དང་། ལྷན་ཚོགས་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་གནོན་ཤུགས་ལ་ལྟོས་མེད་༸གོང་ས་མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་ Lee ལགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་མཛད་རིམ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་ཐབས་མེད་ཅེས་གསུངས་འདུག་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། ཁ་སང་ནོ་སྦེལ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་བརྒྱ་ལྷག་གིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་བྱེད་བབ་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་དང་ཐུགས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་བཏོན་འདུགབསྒྲགས་གཏམ་དེའི་ཐོག་ཚན་རིག་དང་དཔལ་འབྱོར་རིག་པ། དེ་བཞིན་རྩོམ་རིག་སོགས་སྡེ་ཚན་ཡོངས་ནས་ནོ་སྦེལ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་པ་དང་། བསྒྲགས་གཏམ་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་གྲས་སུ་ཡོད་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་སྨན་གྱི་ཐོག་ནོ་སྦེལ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་བ་སྐུ་ཞབས་ Richard Roberts ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་གནོན་ཤུགས་དེ་ལྟར་རྐྱེན་གྱིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་གསང་བ་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱིས་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་རྟོག་ཞིབ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག་ཀྱང་། ད་ལྟའི་ཆར་ནོ་སྦེལ་ཐེབས་རྩ་ཁང་གིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་གསང་བ་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱིས་ཞིབ་དཔྱད་གནང་བའི་གྲུབ་འབྲས་མ་སོན་གྱི་བར་དུ་གང་ཡང་གསུང་རྒྱུ་མེད་ཅེས་གསུངས་འདུག གཞི་རྩའི་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཟླ་མཇུག་ལ་ཚོགས་པའི་དྲྭ་ཐོག་གི་ནོ་སྦེལ་ལྡན་ཚོགས་སྐབས་དྲྭ་འབུ་བཏང་སྟེ་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཐེངས་འདིར་བསྒྲགས་གཏམ་ཆེད་འདོན་གནང་མཁན་ནོ་སྦེལ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་གནད་དོན་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ལ་ལྟོས་མེད་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚན་རིག་སྡེ་ཚོགས་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་དེ་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་གཉིས་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་དམ་དྲག་བྱས་པར་ཁོང་རྣམ་པར་ཁོང་ཁྲོ་ཤུགས་ཆེ་སློང་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད།ཨ་རིའི་ཁེལ་ཕོར་ནི་ཡའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་ Yuan Tseh Lee ལགས་ནི་ཐེ་ཝན་གྱི་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་རྫས་སྦྱོར་རིག་པའི་ཐོག་ལ་ནོ་སྦེལ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་ཡོད་ཅིང་། སྐུ་ཞབས་ Lee ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་ཐེ་ཝན་གྱི་ད་ལྟའི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཐོག་ལྕམ་སྐུ་  Tsai Ing-wen མཆོག་ལ་ཐེ་ཝན་གྱི་རང་བཙན་ཐོག་ལ་བཞེངས་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་མེད་སྐོར་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཁོང་ཉིད་སླར་སྲིད་འཛིན་གྱི་སྐབས་གཉིས་པར་མི་བཞེངས་པར་ཞུ་སྙན་ཕུལ་མྱོང་ཡོད་པ་རེད།ལྷག་དོན་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཐེ་ཝན་ནས་རྒྱ་རིགས་ཚད་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཚན་རིག་པ་དང་ཉམས་ཞིབ་པ། གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་ཁག་ཅིག་དབར་ཚད་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཆེས་ཐོག་མ་གནང་སྐབས་སྐུ་ཞབས་ Lee ལགས་ཆེད་ཕེབས་གནང་མྱོང་ཡོད་པ་རེད།སྤྱིར་རྒྱ་གཞུང་གི་ངོས་ནས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གླེང་སྟེགས་ཆེ་ཆུང་གང་ཡིན་ལ་ལྟོས་མེད་ཐེ་ཝན་ལྷན་ཞུགས་གནང་རྒྱུར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་སུད་ཌེན་ནང་ཚོགས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་དང་རྒྱ་རིགས་སྒྱུ་རྩལ་བ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ Ai WeiWei ལགས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་ཡང་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

(Visited 900 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།