fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གནད་དོན་དེ་ཁྲིམས་གཏུགས་བྱ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཐབས་ལམ་གཞན་མེད།

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 4 times, 1 visits today)

དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་སུ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀའི་གནད་དོན་དང་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ལྷུག་པོ་གནང་བ་དང་འབྲེལ། སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གནད་དོན་དེ་ཁྲིམས་གཏུགས་བྱ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཐབས་ལམ་གཞན་མེད་པ་གསུངས་སོང་།

སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་ལས་ཉིན་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྔོན་རྩིས་དང་འབྲེལ། ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་ཨ་རི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གཉིས་དབར་གྱི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀའི་གནད་དོན་དང། དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་སྤྱི་འཐུས་བཅུས་ཆ་ཤས་བཞེས་ནས་བགྲོ་གླེང་ལྷུག་པོ་གནང་སོང་།  སྐབས་དེར་སྤྱི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀའི་གནད་དོན་དང་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གྱི་གནད་དོན་དེའི་འབྱུང་རྩ་དང་གནད་དོན་དེ་རྐྱེན་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ནང་ཁུལ་དབར་ནང་འཁྲུག་ཆེན་པོ་བྱུང་ཁག་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་མ་འགྲིག་པ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་སོང་།

འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་མི་མང་ལ་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་དགོངས་སེལ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་སྤྱི་འཐུས་ལ་ལས་གནད་དོན་དེ་ཞི་འཇམ་དུ་ཡོང་ཆེད་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཆེད་འཛུགས་གནང་དགོས་པ། དེ་ལྟར་མ་གནང་ཚེ་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཞུ་གནང་དགོས་པ་གསུངས་ཡོད།

དེ་བཞིན་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཁག་ཅིག་གིས་གནད་དོན་དེ་ཞི་འཇམ་ཡོང་རྒྱུའི་འགན་དང་ངལ་བ་དེ་དག་སེལ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཁོ་ནར་ཡོད་སྐོར་གསུངས་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

རྩ་བའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་དང་འབྲེལ་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀའི་གནད་དོན་དེ་གྲོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་སོགས་གསུངས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་རིང་སླར་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བསྐྱར་ནན་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀ་དེ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་བླངས་པའི་སྐབས་བུ་གཡར་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན་པ་མ་ཟད། བཀའ་ཤག་ནས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གནང་བ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་བསྐུར་བའི་སྐུ་དབང་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ད་ཆ་ཐག་གཅོད་དེ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་མིན་ཁ་གསལ་ཡོང་བར་ཁྲིམས་ཁང་ལ་གཏུགས་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཐབས་ལམ་གཞན་མེད་པ་གསུངས་ཡོད།

གནད་དོན་དེའི་ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བསྐྱར་ནན་སོགས་གནང་བ་མ་ཟད་ལྷག་པར་དུ་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་གྱི་གནད་དོན་དེ་ཁྲིམས་གཏུགས་བྱ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཐབས་ལམ་གཞན་མེད་པ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

རྩ་བའི་དེ་རིང་སྔ་དྲོ་བཞུགས་སྒར་མེག་གྷན་  club house ཁང་དུ་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གྱི་ཐག་གཅོད་ལ་མོས་མཐུན་མེད་པ་དང་ཐག་གཅོད་དེ་ནི་དྲང་བདེན་མིན་པ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་གནང་བཞིན་པ་བདེན་རྒྱབ་དང་བླངས་མི་མང་ཞེས་པའི་ལས་འགུལ་བ་སྐོར་ཞིག་ནས་ད་རེས་སྐབས་ ༡༦ གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསྟུན། གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་བསྐོང་ཚོགས་གནང་ཐོག་ཁོང་རྣམ་པས་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་གྲོས་ཚོགས་ནས་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཆེད་འཛུགས་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་བཏོན་ཡོད།

ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ New York ནས་ཕེབས་པ་འཕྲིན་ལས་སྐལ་བཟང་ལགས་ནས་དེ་རིང་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་སང་ཉིན་ནས་གངས་ཅན་སྐྱིད་ཤོངས་སུ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་། ལྷག་དོན་ཇི་སྲིད་དྲང་བདེན་གྱི་ཐག་གཅོད་ཞིག་མ་བྱུང་བར་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡང་གསུངས་ཡོད།

(Visited 51 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།