Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

བཀའ་ཤག་གིས་དམིགས་བསལ་ལས་བྱེད་བསྐོ་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས།

Tibetan News Headlines

 • NED honors Sikyong Penpa Tsering and Tibet Action Institute with Democracy awards
 • Dalai Lama congratulates Mexico’s President-Elect Claudia Sheinbaum
 • US lawmakers to meet Dalai Lama on India trip next week
 • Tibetans protest Chinese premiere visit to New Zealand
 • US expands Russia sanctions, targeting entities in China
 • DIASPORA: Geshe Lobsang Gyaltsen, Former TCV Staff and Registrar of Dalai Lama College

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤།༠༦།༡༤

 • སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་ཨ་རིའི་མང་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་གནང་བ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མེཀ་སི་ཀོའི་བདམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།
 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ།
 • རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ལ་ནིའུ་ཛི་ལེནྜ་བོད་མིས་ཞི་རྒོལ་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཙོས་གསར་འགོད་པས་དྲི་རྩད།
 • ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ནས་ཨུ་རུ་སུར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ།
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི།

ཁ་སང་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པའི་ལས་ཉིན་བདུན་པའི་ཐོག་བཀའ་ཤག་གིས་དམིགས་བསལ་ལས་བྱེད་ ༡༨ ལས་མ་མང་བ་ཞིག་ཐད་བསྐོ་བྱེད་ཆོག་པའི་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་sikyongཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་བསྣམས་ཕེབས་པ་དེར་ངོ་ཡོད་སྤྱི་འཐུས་གྲངས་ ༣༡ གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྟབས་དེ་མང་མོས་གཏན་འབེབས་གནང་སོང་།

དེའང་བཀའ་ཤག་ནས་དམིགས་བསལ་ལས་བྱེད་ ༡༨ ལས་མ་མང་བ་ཞིག་ཐད་བསྐོ་བྱེད་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་འཆར་ཐོག་ཁ་སང་བགྲོ་གླེང་ལྷུག་པོ་གནང་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ཡང་སྤྱི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་དོགས་འདྲི་མང་དག་ཞིག་གནང་ཡོད་སྟབས། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁྲིམས་འཆར་དེའི་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་བསྣdsc_0537མ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། རྩ་བའི་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་གྲོས་ཚོགས་ལས་ཉིན་བཞི་པའི་ཐོག་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ལས་འཆར་ཁག་ཅིག་ལ་དགོས་གལ་ལ་གཞིགས་ཏེ་བཀའ་ཤག་ནས་དམིགས་བསལ་ལས་བྱེད་བསྐོ་གཞག་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་འཆར་ཞིག་བསྣམས་ཡོད་པ་དང་། ཁྲིམས་འཆར་དེའི་བརྗོད་པ་དང་པོའི་ཐོག་བསྐྱོད་པར་སྤྱི་འཐུས་ལ་ལས་དེར་དགག་པ་དང་ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྟབས་དེར་བགྲོ་གླེང་དང་དོགས་འདྲི་ལྷུག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉིན་བདུན་པའི་ཐོག་ཁྲིམས་འཆར་དེའི་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་ཐོག་བསྐྱོད་སྐབས་སླར་ཡང་སྤྱི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་མུ་མཐུད་འགག་པ་གནང་ཏེ་ཁྲིམས་འཆར་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་དོགས་འདྲི་ཁ་ཤས་ཕེབས་སོང་བ་མ་ཟད། བཀའ་ཤག་ནས་དམིགས་བསལ་ལས་བྱེད་ཐད་ཀར་dsc_0648བསྐོ་གཞག་གནང་པ་དེས་བཀའ་ཤག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་རིགས་ཡོང་ཉེན་དང་། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྐུ་དབང་ལ་དོ་ཕོག་འགྲོ་མིན། དེ་བཞིན་ད་དུང་དེས་སྤྱིར་སྲི་ཞུ་ལས་བྱེད་དང་ལdsc_0157ས་བྱེད་གོ་གནས་ལ་དོ་ཕོག་འགྲོ་མིན་དང་། དམིགས་བསལ་དེ་དག་རང་གི་ངོ་ཤེས་པ་ཁག་བསྐོ་འཆར་ཡོད་དམ་ཞེས་སོགས་དྲི་བ་ཡང་ཡང་ཕེབས་ཡོད་སྟབས། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དམིགས་བསལ་ཐད་བསྐོ་རྣམས་རང་གི་ངོ་ཤེས་པ་བསྐོ་འཆར་མེད་པ་དང་དེས་སྤྱིར་སྲི་ཞུ་ལས་བྱེད་པ་དང་ལས་བྱེད་པའི་ས་མིག་ལ་དོ་ཕོག་ཡོང་ཉེན་མེེད་ཅེས་ཁ་གསལ་གསུངས་སོང་།

ལས་བྱེད་ཐད་བསྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་འཆར་དེར་དོགས་འདྲི་མང་དག་ཞིག་ཕེབས་སྟབས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་བསྣམས་ཕེབས་ཡོད་པར་བརྟེན། གྲོས་ཚོགས་སུ་ངོ་ཡོད་སྤྱི་འཐུས་གྲངས་ ༣༡ གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་བརྟེན་མང་མོས་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ནང་གསལ། དམིགས་བསལ་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་འཆར་འབུལ་ལྟར་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་བྱེད་ས་མིག་རྩ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ མམ་ལས་བྱེད་མི་གྲངས་ ༡༨ ལས་མ་མང་བ་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་ཐོག་བཀའ་ཤག་སྐབས་སོ་སོའི་ལས་ཡུན་རིང་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཐད་བསྐོ་ཆོག་རྒྱུ། ལས་བྱེད་དེ་རིགས་བཀའ་ཤག་སྐབས་སོ་སོའི་ལས་ཡུན་འཁྱུར་རྗེས་ཟླ་གསུམ་ནང་ཚུན་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས། དེ་དག་གི་ལས་འགན་དང་གནས་རིམ། ཕོགས་ཐོབ། ཁེ་ཕན་གཞན་བཅས་བཀའ་ཤག་གིས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་འཁོད་འདུག

 

 

 

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།