Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་འཐུས་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་གནང་འདུག

Tibetan News Headlines

  • བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར།
  • ཉེན་རྟོག་པས་དམ་བསྒྲགས་འོག་བོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་རང་སྲོག་བཅད་པ།
  • རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་གཏོར་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ་ཐེར་འདོན།
  • ཨ་རིའི་མི་ནི་སོ་ཊར་ Ocean of Wisdom ཅ་ཊར་སློབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་ཐོག་བཅར་འདྲི།

Wednesday 17/04/2024

  • US Senate Committee approves Resolve Tibet Act
  • Police harassment and continued surveillance prompts Tibetan monk to commit suicide
  • Whistle blower accuses China of manipulating UN reports and bribing official to serve its interests
  • Ocean of Wisdom: MN Tibetan Charter School

རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་གྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་༸དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་འཐུས་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་གནང་འདུག

དེ་ཡང་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་བླ་མ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས་ཁ་སང་གནད་དོན་དེ་དང་འབྲེལ། འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ The Statesman གསར་ཁང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ད་རེས་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་༸སྐུ་གོང་མའི་གདན་ས་རུམ་བཏེག་དགོན་པ་མ་གཏོགས། འབྲས་ལྗོངས་ནང་གི་ས་གནས་གང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཡོད་པ་དང་། མཛད་འཆར་སྔོན་སྒྲིག་ལྟར་ན་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཟླ་མཇུག་དང་ལྔ་པའི་འགོ་སྟོད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་གནང་གི་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

ད་དུང་བླ་མ་བསོད་ནམས་ལགས་ཀྱིས་ད་རེས་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་གི་འབད་བརྩོན་འོག་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐེངས་དང་པོ་བསྐྱང་འཆར་ཡོད་སྟབས། ས་གནས་ཀྱི་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ནས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་དང་གསུང་ཐོས་རྒྱུར་དགའ་དད་སྤྲོ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ངང་སྒུག་གིས་ཕེབས་བསུའི་གྲ་སྒྲིག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཆིབས་སྒྱུར་དེའི་སྐོར་དང་འབྲེལ་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ Pawan Kumar Chamling མཆོག་ནས་སྐུ་སྒེར་གྱི་ངོ་དེབ་སྟེང་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ཁོང་གི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ལྕམ་ Sushma Swaraj མཆོག་ལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཁུལ་དེར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་ཐུབ་ཆེད་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་གནང་དགོས་པའི་ཞབས་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། ད་རེས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་འདི་ནི་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བཞིན་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག

གཞི་རྩའི་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་དྲུག་པ་རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་རྗེས་ཁོང་གི་ཡང་སྲིད་གཉིས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད།

ད་རེས་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ད་བར་འབྲས་ལྗོངས་གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དི་མཆོག་དང་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་གཉིས་ལ་ཕྱག་ཡིག་ཐེངས་ ༣༥ ལས་མང་བ་ཕུལ་འདུག་པ་དང་།   ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནས་འབྲས་ལྗོངས་ནང་གི་དགོན་སྡེ་ཁག་ཅིག་གི་དགེ་འདུན་པ་མང་དག་ཞིག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཁུལ་དེར་ཆིབས་བསྒྱུར་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་ཞུ་གཏུགས་སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཡང་སྤེལ་བ་དང་། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུའང་དགེ་འདུན་པ་ཁག་ཅིག་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གནང་ནས་ཉིན་གྲངས་ ༦༣༠ སོང་ཡང་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ས་གནས་སུ་༸ཞབས་སོར་མ་འཁོད་བར་དུ་མུ་མཐུད་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག

རྩ་བའི་༸དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་དགུང་ལོ་ ༡༤ ཐོག་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། དུས་དེ་ནས་བཟུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྡ་རམ་ས་ལར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་དུ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཨ་རིར་༸སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་བརྟག་དཔྱད་ཞུ་ཕྱིར་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།