Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞི་པ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་སོང་།

Tibetan News Headlines

 • Dalai Lama congratulates president Murmu on her 66th birthday
 • China places stringent restrictions on access to sacred Tibetan religious site in Golok
 • Tibetans worldwide hold prayer vigils for Dalai Lama’s successful knee surgery
 • Xi’s visit to Tibetan areas in Qinghai shows continuation of his Sinicization policy
 • Australian Tibetan protestor hospitalized after attack by China supporter during Li Qiang’s visit
 • US approves new $360 million arms sale to Taiwan for drones, related equipment

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༦།༢༠

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་ Murmu མཆོག་གི་སྐྱེས་སྐར་ཉིན་འཚམས་འདྲི་སྩལ་བ། མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱི་གནས་ཆེན་གཉན་པོ་གཡུ་རྩེ་རུ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོར་དམ་བསྒྲགས།
 • བོད་མི་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཞབས་པུས་སྨན་བཅོས་ལེགས་གྲུབ་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་ཞུ་བཞིན་འདུག
 • ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་མཚོ་སྔོན་ལྟ་སྐོར་དེ་ནི་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་རྒྱ་བསྒྱུར་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་མཁྲེགས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།
 • ཨོ་གླིང་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བར་རྒྱ་ནག་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ཉེས་རྡུང་གིས་སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་དགོས་བྱུང་འདུག
 • ཨ་རིས་ཐའེ་ཝན་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༦༠ ལྷག་གི་གོ་ལག་ཚོང་འགྲེམས་བྱ་རྒྱུ།

རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་ལག་པ་མ་འཆང་བར་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་ཐབས་མེད་པའི་བརྡ་ལན་དང་སྦྲགས། དེ་རིང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞི་པ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་སོང་།

དེ་རིང་སྔ་དྲོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གི་ལས་རིམ་གནང་པ་དང། དེ་རྗེས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོར་བགྲོ་གླེང་། དེ་བཞིན་ཁྲིམས་བཟོའི་ལས་དོན་ཁག་ཅིག་བཅས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་མཚམས། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་ཐེངས་འདིའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞི་པའི་མཇུག་བསྡོམས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཉེ་ཆར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ Wang Yi ཡི་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་གཏམ་བཤད་སྤེལ་སྐབས་སུ་གནད་དོན་གང་ཡིན་རུང་ཕན་ཚུན་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་སྐོར་བརྗོད་པ་ལུང་འདྲེན་གྱིས་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་དང་དམར་པོའི་གཞུང་གི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་མང་དག་ཞིག་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་དག་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བར་ངོས་འཛིན་ན་མ་འགྲིག་པ་མེད་སྐོར་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་དང་ཆོད་སེམས། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐུགས་འཁུར། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་པ་བཅས་ལ་གཞིགས་ན། རྒྱ་ གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་མ་སེལ་བར་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་ཐབས་མེད་པའི་བརྡ་ལན་གནང་སོང་།

དེ་བཞིན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ཐེངས་འདིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཚོགས་དུས་གཅིག་ཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་ཀྱང། ད་ལྟའི་ཆར་གནད་དོན་ཡོངས་རྫོགས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་འདིའི་ཐོག་སེལ་ཟིན་པ་ཡིན་སྟབས། སྤྱི་འཐུས་དང་མང་ཚོགས་རྣམས་བློ་བདེ་པོ་གནང་རོགས་ཞེས་དང་། མ་འོངས་པར་གནད་དོན་དེ་རིགས་ཐོག་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་དང་མང་ཚོགས་ནས་འགན་ཁུར་བཞེས་དགོས་གལ་ཡིན་པར་འབོད་སྐུལ་ནན་པོ་གནང་སོང་། དེ་བཞིན་ཐེངས་འདིའི་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གྲོས་ཆོད་འདོན་པ་དང་སྦྲགས་ཏེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གལ་གནད་ལ་གཞིགས་པའི་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་སླར་གསོ་གོང་འཕེལ་ཆེད་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་པར་དགའ་ཚོར་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ། དེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་མང་ཚོགས་ཁྲོད་ནས་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་ཐད་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་གནང་དགོས་སྐོར་གསུངས་སོང།

མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་དང་བགྲོ་གླེང་གི་ལས་རིམ་གནང་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པས་སླད་མར་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་གནང་མི་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་བཟོ་ཐུབ་དགོས་གལ་སྐོར། དེ་བཞིན་ཐེངས་འདིའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཐོག་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་མང་ཤོས་གནང་ཡོད་པ་དང། དེའི་ཁོངས་སུ་དམིགས་བསལ་བེུད་ཀྱི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་དང་འབྲེལ་བ གྲོ་གླེང་མང་ཤོས་བྱུང་ཡོད། དེ་སྔའི་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའི་ཐོག་ལ་ཡང་གནད་དོན་དེའི་སྐོར་གླེང་གློང་མ་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་ལྟར། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་སོགས་གནང་དགོས་རིགས་ལ་དེ་ལྟར་གནང་སྟེ་མ་འོངས་པར་དེའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་འཕར་མ་གནང་མི་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་སོང་།

ལྷག་པར་དུ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་བཅས་ཚང་མའི་ངོས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་དང་བོད་མིའི་ཆེད་དུ་༸སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀྱིས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་མཛད་བཞིན་ཡོད་སྟབས། མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་འགྲོ་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་གལ་དང། ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་གལ་གནད་དང་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་གནང་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།

རྩ་བའི་དེ་རིང་ཉིན་མཐའ་མའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་ཚོགས་དུས་གཉིས་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གནང་པའི་ཁྲོད། སྤྱི་འཐུས་ ༩ ཙམ་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་ས་གནས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཁག་དང་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་དུ་འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་གྱི་གནད་དོན་དང། ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཕྱོགས། བོད་པའི་སྨན་ཁང་ནང་དུ་སྨན་ཞབས་པ་དང་སྨན་པ་མ་འདང་བའི་དཀའ་ངལ། དེ་བཞིན་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་སོགས་ཀྱི་ཐོག་དྲི་བ་མང་དག་ཕེབས་པར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།

རྩ་བའི་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་དེ་རིང་ཚེས་ ༢༨ བར་ཉིན་གྲངས་ ༩ རིང་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་དུས་འདིའི་ཐོག་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ ༥ དང་དོན་ཚན་ ༧ ཅན་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་གྲོས་ཆོད་ཁག་ཅིག་གཏན་འབེབས། དེ་བཞིན་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་གཅོས་ཁག་ཅིག་གནང་ཡོད་པའི་ཁྲོད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་མང་ཆེ་བ་བཀའ་བློན་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་དང་། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་པའི་སྙན་ཐོའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་སོགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།