Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

Parliament Session

སྤྱི་འཐུས་ས་བགོས་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་ཕྱིར་འཐེན་ཡོང་བའི་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར།

སྤྱི་འཐུས་ས་བགོས་ཕྱོགས་བསྐྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་ཕྱིར་འཐེན་ཡོང་བའི་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར།

གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་ལས་དོན་ཐད་འདྲི་རྩད་དང་སྔོན་རྩིས་གཏན་འབེབས།

གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་ལས་དོན་ཐད་འདྲི་རྩད་དང་སྔོན་རྩིས་གཏན་འབེབས།

ཉིན་འཁྱོངས་རིང་ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྔོན་རྩིས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཐོག་ཕེབས་སོང་།

ཉིན་འཁྱོངས་རིང་ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྔོན་རྩིས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཐོག་ཕེབས་སོང་།

བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་སྤྱི་མོས་ཐོག་གཏན་འབེབས།

བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་སྤྱི་མོས་ཐོག་གཏན་འབེབས་གནང་སོང་།

སྐབས་༡༧ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ དབུ་འཛུགས།

སྐབས་ ༡༧ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ དབུ་འཛུགས།

རྒྱ་གཞུང་གིས་འགན་ཁུར་ཇི་བཞིན་མ་བླངས་པར་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་མ་སེལ་བར་ལུས་ཡོད།

རྒྱ་གཞུང་གིས་འགན་ཁུར་ཇི་བཞིན་མ་བླངས་པར་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་མ་སེལ་བར་ལུས་ཡོད།

ཕྱི་དྲིལ་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ཐོག་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་གནང་བ།

ཕྱི་དྲིལ་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ཐོག་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་གནང་བ།

སྨན་རྩིས་ཁང་གི་མཚན་བྱང་ཐོག་སྐར་རྟགས་ཅན་དྲི་བ་དང་བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདེབས།

སྨན་རྩིས་ཁང་གི་མཚན་བྱང་ཐོག་སྐར་རྟགས་ཅན་དྲི་བ་དང་བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདེབས།

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཁྲོད་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་བོད་མི་གཏོང་ཕྱོགས་ཐད་འདྲི་རྩད་ལྷུག་པོ་གནང་སོང་།

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཁྲོད་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་བོད་མི་གཏོང་ཕྱོགས་ཐད་འདྲི་རྩད་ལྷུག་པོ་གནང་སོང་།

Latest news