fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

Uncategorized

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣།༠༣།༡༡

བྲོས་བྱོལ་ལ་ཕེབས་པའི་བོད་མི་རྒན་གྲས་ཁག་ཅིག་གིས་ལོ་རྒྱུས་ཕྱིར་དྲན། https://www.youtube.com/watch?v=P7Xp92g_rR0 Saturday 11/03/2023 Escape into Exile: 1959 and my story

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣།༠༣།༠༩

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བདེ་མཆོག་ནག་པོ་བའི་བཀའ་དབང་སྩལ་བ། ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་རྒྱུར་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་མཛད་བཞིན་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཙོ་འཛིན་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་དང་ཤིན་ཅང་། ཧོང་ཀོང་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཡར་རྒྱས་དགོས་པར་ནན་བརྗོད། བལ་ཡུལ་གྱི་སྲིད་བློན་ཟུར་པས་གློ་མོན་ཐང་དུ་ནང་པའི་མཐོ་སློབ་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞིར་སྐྱོན་བརྗོད།  ཐེག་མཆོག་རྣམ་སྒྲོལ་གླིང་དུ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྐུ་ཐང་བཤམས་ཏེ་མི་མང་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་བ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་རིམ། ཁྲག་གི་ཚད་གཞི་དང་དེ་འབྲེལ་ན་ཚ། Thursday 09/03/2023 Dalai Lama confers Chakrasamvara empowerment, concludes teaching to Mongolian devotees Sikyong pays tribute to Tibetan Martyrs, says Dalai Lama hopeful of visiting Tibet and China UN human rights chief urges China to address issues in Tibet, Xinjiang and Hong Kong Nepal decries allegations of Oli about establishment of Buddhist varsity in Mustang Choetrul  Monlam: Namdroling monastery displays thangka of ‘Three longevity deities’ Health and Wellness: Blood function and blood disorder

ཐེ་ཝན་དུ་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་བརྒྱུད་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི།

ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་ཐེ་ཝན་གྱི་རྒྱལ་སར་ཚོགས་པ་ཁག་ ༡༨ མཉམ་རུབ་ཐོག་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཀྱི་ཉིན་མོ་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་བསླེབ་ལ་ཉེ་བའི་མཚམས་སུ་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་ནི་ཐེ་ཝན་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་དང་ཐེ་ཝན་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་གཙོས་ཐེ་ཝན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་སོགས་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ ༡༨ མཉམ་རུབ་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལས་འགུལ་ཐོག་ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན། ཁུལ་དེའི་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི། ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབས་དོན་གཅོད་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། དེ་བཞིན་ས་གནས་བོད་རིགས་མི་མང་གཙོས་པའི་ཐེ་ཝན་པ་དང་ཡུ་གུར། ཧོང་ཀོང་བ་སོགས་མི་གྲངས་ ༡༠༠ ལྷག་གིས་བོད་ལ་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཞེས་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལ་ལྷན་ཞུགས་གནང་འདུག འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་ཐེ་ཝན་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་སྐབས་ཁོང་གིས་ཐེ་ཝན་ནང་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གྱི་ལས་འགུལ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་ཐོག་མ་སྤེལ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་འགྲེལ་བརྗོད་དང་འབྲེལ། ལོ་ལྟར་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གོང་གི་ཟླ་བ་གཅིག་སྔོན་ཚུད་ནས་བོད་དང་ཐེ་ཝན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་རེས་གཟའ་ལྷག་པ་འཆར་ཅན་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་རྐང་འཁོར་སྐོར་སྐྱོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། ཐེངས་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་ཡང་དེ་ལྟར་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང་། དེང་གི་ཆར་སྔར་དང་མི་འདྲ་བའི་ཐེ་ཝན་ནང་དུ་བོད་གཙོས་པའི་ཤིན་ཅང་དང་ཧོང་ཀོང་སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནམ་ཡིན་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ལྐོག་གསོ་བྱེད་པའི་མི་འགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་དཀའ་ངལ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང་། ད་དུང་ཁོང་གིས་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་ནས་རྒྱ་དམར་གྱི་གདུག་རྩུབ་འོག་གདོང་ལེན་རིམ་པ་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁར་རང་དབང་མང་གཙོ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་རིགས་གཞོས་སྐྱེས་རྣམས་ལ་ལས་འགན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་དང་འབྲེལ། ཐེངས་འདིའི་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་རྣམ་པས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་གཙོས་པའི་ཤིན་ཅང་དང་ཧོང་ཀོང་སོགས་རྒྱ་དམར་གྱི་བཙན་གནོན་མནར་གཅོད་འོག་མྱོང་བཞིན་པའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ལས་འགུལ་དེ་ཉིད་མ་སྤེལ་གོང་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོད་ ༩༌༣༠ ཐོག་ཐེ་ཝན་ Zhongzheng རྫོང་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཁུལ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། དེ་བཞིན་ཐེ་ཝན་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་གཙོས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབས་རྣམ་པ་བཅས་ལྷན་ཞུགས་ཐོག་བསླེབ་ལ་ཉེ་བའི་བོད་མིས་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཀྱི་ཉིན་མོ་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་དང་འབྲེལ་བོད་གཙོས་པའི་རྒྱ་དམར་གྱི་གདུག་རྩུབ་འོག་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཆེད་ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་དེ་འབྲེལ་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཐོག་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་བསྐྱངས་ཡོད་པ་རེད། གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་དེའི་ཐོག་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་ཐེ་ཝན་མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་འོག་མྱོང་བཞིན་པའི་མི་རིགས་དེ་དག་ལས་སློབ་གསོ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་དགོས་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་དང་འབྲེལ། ཐེ་ཝན་དེ་ཉིད་མིག་དཔེར་འོས་པའི་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། བོད་དང་ཤིན་ཅང་། དེ་བཞིན་ཧོང་ཀོང་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལྟར་མ་ཆགས་པར་འབད་དགོས་པར་གསུངས་འདུག་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་བཞག་པའི་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་དེ་བཞིན་ལག་བསྟར་ལས་ལྡོག་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་རྩ་མེད་རྡོག་རོལ་དང་ཆབས་ཅིག རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་འཚབ་མངོན་གསལ་གནང་བའི་བོད་ཕྲུག་བྱིས་པ་རྣམས་རང་ཁྱིམ་ནས་བཙན་གྱིས་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭར་བཅུག་གི་ཡོད་པའི་གནད་དོན་རྣམས་ནན་བརྗོད་བརྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་རྒྱ་བསྒྱུར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་བསྐྱར་ནན་གནང་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་དབྱིན་ཡུལ་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་དེ་ཉིད་རྒྱ་གཞུང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་པ་ནས་ཁུལ་དེའི་རང་དབང་མང་གཙོ་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག གཞི་རྩའི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་མི་མང་གིས་མ་སྐུལ་དང་བླངས་ཐོག་རྒྱ་དམར་ལ་ཞི་བའི་སྒེར་ལངས་གནང་ཏེ། ད་ཆ་མི་ལོ་ ༦༤ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣།༠༣།༠༡

Qin Gang ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་བོད་མི་ལས་འགུལ་བ་ ༡༥ ལྡི་ལི་ས་གནས་སྐོར་སྲུང་བས་འཛིན་བཟུང་། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ནས་བོད་མིར་གཟིགས་སྐྱོང་རྒྱ་ཆེ་འོག་གནས་ཚང་གཡར་བར་བཀྲིན་ཆེ་ཞུས་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་པ་དེ་རྐྱེན་ངན་གྲོགས་སུ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡོད། སྦན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༥༠ འཁོར་བ། རྒྱ་ནག་ནི་གདོང་ལེན་དགོས་པའི་ད་ཡོད་དཀའ་ངལ་ཞིག་རེད། བཀའ་སློབ་ལས་རིམ། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྙིང་རྗེའི་གལ་གནད་སྐོར་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།Wednesday 01/03/2023 Tibetan activists protest Qin Gang's India visit, storm Chinese Embassy in Delhi Czech FM thanks India for hosting Tibetan refugees Dalai Lama expresses gratitude to India, “becoming a refugee brought many hidden blessings” Norgyeling Tibetan Settlement in Bhandara celebrates its 50 year golden jubilee anniversary US House panel on China cites ‘existential struggle’ at first hearing His Holiness the Dalai Lama’s speech: compassion as source of happiness

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣།༠༢།༢༢

ཆུ་སྟག་ལོའི་ནང་གི་༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཕྱོགས་སྒྲིག Wednesday 22/02/2023 His Holiness the Dalai Lama: A Year in Review

རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣།༠༢།༢༠

བོད་རབ་གནས་ཆུ་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་རྩིས་འབྲས། https://www.youtube.com/embed/wwEzaj1FJKo Monday 19/02/2023 Annual Astrological forecast, 2023 Water-Rabbit Year

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣།༠༢།༠༣

ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེར་རྒྱ་ནག་ཏུ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གླེང་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ། ༸རྒྱལ་བའི་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་ལ་ཐེ་གཏོགས་བྱ་དབང་མེད་པར་མངོན་གསལ། བཞུགས་སྒར་དུ་ Thermo Fisher བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་པར་རིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་དགེ་བཤེས་ཕན་བདེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དགོངས་པ་རྫོགས་འདུག སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་དང་མཇལ་འཕྲད། Friday 03/02/2023 Secretary Blinken must substantively raise Tibet during China meetings Communist China’s has no authority to appoint next Dalai Lama Several Tibetan NGOs stage protest against Thermo Fisher for providing DNA collection kits to China Political Prisoner Geshe Phende Gyaltsen Dies in Lithang County’s Custody Sikyong Penpa Tsering meets U.S. Special Coordinator for Tibet Uzra Zeya    

བཞུགས་སྒར་དུ་ Thermo Fisher བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་པར་རིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་འདྲ་མིན་ ༡༢༠ ཙམ་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ནས་གཟའ་འཁོར་གཅིག་རིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ས་གནང་གང་སར་ཨ་རིའི་ Thermo Fisher བཟོ་ཚོང་ཁང་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་བཞིན་པའི་ཁྲོད་འདིར། བཞུགས་སྒར་དུ་བོད་མི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་བཞིས་གོ་སྒྲིག་གནང་སྟེ་ཨ་རིའི་ Thermo Fisher བཟོ་ཚོང་ཁང་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་རིགས་རྫས་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཡོ་ཆས་བཙོང་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ནན་བརྗོད་དང་སྦྲགས་པར་རིས་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་སོང་།དེ་རིང་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོད་ ༡༠༌༣༠ སྟེང་བཞུགས་སྒར་མེག་གྷན་ཁྲོམ་གཞུང་གི་བཞི་མདོར་དབུས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དང་བོད་ཀྱི་བེུད་ལྷན་ཚོགས། བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ། བོད་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་བཅས་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་བཞིས་མང་ཚོགས་ཁྲོད་པར་རིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ནང་ DNA འམ་རིགས་རྫས་བསྡུ་ལེན་གྱི་ལས་གཞི་སྤེལ་བའི་ཁོངས་སུ་སྔོན་འགྲོ་སློབ་གྲྭའི་བྱིས་པ་ལོ་ལྔ་ཡན་བོད་རིགས་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་གི་རིགས་རྫས་བཙན་གྱིས་བསྡུ་ལེན་བྱས་པ་དང་དེ་འབྲེལ་རིགས་རྫས་བསྡུ་ལེན་ཆེད་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་ Thermo Fisher གྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཡོ་ཆས་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐེར་འདོན་གནང་སྟེ་ Thermo Fisher བཟོ་ཚོང་ཁང་གི་ངོས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་རིགས་རྫས་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཡོ་བྱད་བཙོང་རྒྱུ་འཕྲལ་མར་མཚམས་དགོས་པའི་ངོ་རྒོལ་གནང་ཡོད།གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མི་ཚོའི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་མུས་ཐོག་བཙན་དབང་གིས་བོད་མིའི་རིགས་རྫས་བསྡུ་རུབ་བྱེད་བཞིན་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་ཡོད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཨ་རིའི་ Thermo Fisher ཚན་རྩལ་ཁང་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་རིགས་རྫས་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཡོ་ཆས་ཉོ་ཚོང་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཞེས་དང་། ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་བཟོ་ཚོང་ཁང་དེ་ཉིད་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་རྟོག་ཞིབ་ནན་པོ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་སོང་།

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡས་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་བརྡར་ལྟོས་མེད་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མུ་མཐུད་གླེང་ངེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག

རྒྱ་ནག་གི་ངོས་ནས་ལོ་དགུའི་རྗེས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་རྒྱ་ནག་བར་གྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གྲོས་མོལ་སླར་གསོ་བྱ་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཆེད་བཏོན་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། དེ་ལྟ་བུའི་གྲོས་མོལ་དེ་ཡོང་བར་ཐོག་མར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་མིང་རྗེས་ངན་པ་བཟོ་རྒྱུ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཁག་གཅིག་བཏོན་ཡོད་སྟབས། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གཞུང་གིས་ཉེན་བརྡ་དེར་ལྟོས་མེད་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་དུ་བློ་འཚབ་ཅན་གྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་དེ་གཙོ་བོར་གདེང་འཇོག་གནང་སྟེ་མུ་མཐུད་གླེང་སློང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པར་གསུངས་འདུགཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་དབར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐོག་གྲོས་མོལ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་གནང་ཡོད་པ་དང་དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་གྲོས་མོལ་མཐའ་མ་དེ་གནང་ཡོད། འདི་ལོའི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ The Guardian གསར་ཤོག་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཁྲོད་འདིར་ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ངོ་དགུའི་རྗེས་སུ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐད་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་བརྡ་ལེན་སྤྲད་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། ཁུལ་དེར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པ་ Xiao Qian གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ངོས་ནས་ཐོག་མར་རྒྱ་ནག་ཐོག་འཛིན་པའི་བཞེངས་ཕྱོགས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དགོས་པ་དང་། སྤྱིར་རྒྱ་ནག་གིས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་དགེ་མཚན་ཡོད་པའི་བསམ་ཚུལ་སོགས་ལ་དགའ་བསུ་ཡོད་ཀྱང་། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་གླེང་སློང་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་མིང་རྗེས་ངན་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་ཡང་ན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལ་སྣང་ཆུང་གཏང་ན་དེ་ནི་འགྲིག་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཁོ་པས་སྔ་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ནས་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་ཤིན་ཅང་གི་སྙན་ཐོ་དེ་ནི་ཆབ་སྲིད་གཡོ་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པ་བཤད་འདུག གནད་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་གཞུང་གིས་ད་བར་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐོག་བློ་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་མངོན་གསལ་གནང་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་དུ་གནད་དོན་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཐད་ཀར་གླེང་སློང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པར་གསུངས་འདུགཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ལྕམ་ Penny Wong མཆོག་གིས་ཀྱང་ཤིན་ཅང་གི་སྙན་ཐོ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་སེམས་སྡུག་གི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་འབྲེལ། ཟླ་བ་སྔོན་མར་ཁོང་ཡུ་གུར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་ང་ཚོའི་རིན་ཐང་དང་མངོན་འདོད་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་བྱུས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད།ཨེ་ཤ་ཡའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལྕམ་ Elaine Pearson ལགས་ཀྱིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་ཆ་རྐྱེན་བཞག་པ་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ལས་གཡོ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་འབྲེལ། ཤིན་ཅང་སོགས་ཀྱི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱ་ནག་ལ་འགན་ལེན་ཡོད་པ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་བཟོ་དགོས་ཞེས་གསུངས་འདུག ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡང་ཚོགས་པ་དང་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལས་འགུལ་བ་སྤྱི་ཟུར་སྐྱིད་འཛོམས་གདོང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གྲོས་མོལ་དེ་ནི་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གྲོས་མོལ་སླར་གསོ་ཡོང་བར་ཐོག་མར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་སྔར་བཞིན་བཟོ་དགོས་སྐོར་བཤད་པ་དེ་ནི་དོན་ངོ་མར་བོད་དང་ཤིན་ཅང་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་དེ་བསྐྱུར་ཆེད་ཡིན་པ་དང་ཆབས་ཅིག བོད་མི་དང་ཡུ་གུར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་དེ་མིང་ཙམ་མིན་པར་དངོས་དོན་ཐོག་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ལ་སྨན་པ་ཞིག་དགོས་སྐོར་སོགས་གསུངས་འདུག    

Latest news

(Visited 1 times, 1 visits today)