Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

ད་ལྟའི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་གྱིས་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས།

Tibetan News Headlines

 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།
 • Uzra Zeya ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ནི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཙམ་མིན་པར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་བར་ཐུན་མོང་གི་དམ་བཅའ་ཡིན་པར་གསུངས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༣༠ ཙམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྙན་སེང་།
 • གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་སྐྱོང་ཕྱིར་གསལ་བསྒྲགས་སྔོན་སོང་ལྟར་རང་འཇགས་གནས་རྒྱུའི་མང་མོས་ཐག་གཅོད།
 • ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་ Henry Kissinger ལགས་དགུང་ལོ་བརྒྱ་ཐོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག
 • ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སྐབས་དང་པོའི་འབུམ་རམས་པའི་བསླབ་པ་མཐར་སོན།

Thursday 30/11/2023

 • US House Foreign Affairs Committee approves ‘Resolve Tibet Act’ for Tibet-China dispute
 • Challenging PRC’s abuses not just tied to Tibet, it is an affirmation of our collective commitment to safeguard human rights : Uzra Zeya
 • Tibet advocacy coalition brief China’s rights abuses in Tibet at China UPR pre session
 • Sixth session of the 17th Tibetan parliament to reconvene as scheduled earlier
 • Former US Secretary of State Henry Kissinger dies aged 100
 • The Dalai Lama Institute for Higher Education awards certificate to first batch PhD graduates

དེ་རིང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པའི་ལས་ཉིན་གཉིས་པའི་ཐོག་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཐོག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ ༡༧ གྱིས་སེམས་འཚོར་ཆེན་པོས་བགྲོ་གླེང་གི་ཆ་ཤས་བཞེས་ཏེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འདི་བཞིན་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཅིག་ཡོང་ཐབས་སུ་བོད་མི་ཚོས་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་གྱིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཙོས་རིག་གནས་ཁག་ལ་དོ་སྣང་གནང་དགོས་པ་སོགས་གནད་དོན་མང་དག་ཅིག་གི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གནང་སོང་། སྤྱི་འཐུས་ཁག་གཅིག་གིས་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱལ་སྤྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ལྟ་སྟངས་བཟང་པོ་མེད་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཧོང་ཀོང་དང་ཐེ་ཝན། ཤིན་ཅང་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཆ་ནས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་རབ་དང་རིམ་པ་འཕྲད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་རྒྱ་ནག་ནང་འཚོགས་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་ལམ་པིག་རྩེད་འགྲན་སོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་བོད་མིས་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་གྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཚོགས་པ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་གལ་ཡིན་པར་མ་ཟད། བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་གནད་ཡིན་པ་སོགས་གསུངས་ཡོད།   ལྷག་པར་དུ་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་ནང་ཚོགས་པའི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་དང་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་གྱི་ཚོགས་འདུ། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་བཅས་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་འདུ་དེ་དག་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆེད་བཏོན་བྱས་པའི་གྲོས་གཞི་དང་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཚོགས་འདུ་དེ་དག་ཐོག་བཤད་པའི་གཏམ་བཤད་ཁག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་སྤྱི་འཐུས་ཡོངས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དེ་འབྲེལ་བརྡ་ལན་ཞིག་ངེས་པར་གནང་དགོས་པ་སོགས་གསུངས་ཡོད། བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་སྤྱི་འཐུས་ཁག་གཅིག་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ནང་དུ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྐོར་འཁོད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ངོ་སྤྲོད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དེ་འབྲེལ་ལས་འགུལ་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་སྐོར་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། སྤྱི་འཐུས་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་དང་འགྱུར་ལྡོག་ལ་གཞིགས་ཏེ་ད་ཡོད་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཞིག་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་པ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།དེ་བཞིན་སྤྱི་འཐུས་ལ་ལས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་བོད་མི་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་སྐབས་ཞལ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བཙན་བྱོན་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་སྨན་པའི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགོས་གལ་ཡིན་པར་གསུང་མཁན་བྱུང་ཡོད། སྐབས་དེར་སྤྱི་འཐུས་ཁག་གཅིག་ནས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་དང་བོད་ནང་གི་བོད་མིས་གཙོས་པའི་དཔའ་པོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་སྟབས་དང་མངོན་འདོད་ལ་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་སོགས་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག བོད་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་རང་དབང་ལུང་པ་ཁག་ལ་སྨན་བཅོས་ཆེད་ཕེབས་རྒྱུའི་ཐད་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་སྐོར་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་མཐུན་སྒྲིལ་གནང་ཐུབ་ཚེ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་སོགས་གསུངས་ཡོད། གཞི་རྩའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་དེའི་ནང་ལ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སྲིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པའི་ཆེད་དུ་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་དང་བཅས་པ་བློས་བཏང་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དབའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་ལ་ཡི་རང་དང་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་ཡོངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་གུ་དོག་མཁྲེགས་འཛིན་གྱི་ལྟ་བ་དོར་ནས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གང་མགྱོགས་དབུ་འཛུགས་གནང་ཐབས་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཁྱོན་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༦ འཁོད་ཡོད་པ་དང་། གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཐོག་སང་ཉིན་མུ་མཐུད་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ནས་བགྲོ་གླེང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།